ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
材料

-

真鍮
shinchū

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

セメント
semento

ಸಿಮೆಂಟ್

-

瀬戸物
setomono

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

ナプキン
napukin

ಅರಿವೆ

-


nuno

ಬಟ್ಟೆ

-

綿
wata

ಹತ್ತಿ

-

水晶
suishō

ಹರಳು

-


tsuchi

ಕೊಳೆ

-


kawa

ಚರ್ಮ

-


abura

ಎಣ್ಣೆ

-


kona

ಹುಡಿ

-


shio

ಉಪ್ಪು

-


suna

ಮರಳು

-

スクラップ
sukurappu

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-


gin

ಬೆಳ್ಳಿ

-


ishi

ಕಲ್ಲು

-

わら
wara

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

ウール
ūru

ಉಣ್ಣೆ

-
真鍮
shinchū
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
セメント
semento
ಸಿಮೆಂಟ್

-
瀬戸物
setomono
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
ナプキン
napukin
ಅರಿವೆ

-

nuno
ಬಟ್ಟೆ

-
綿
wata
ಹತ್ತಿ

-
水晶
suishō
ಹರಳು

-

tsuchi
ಕೊಳೆ

-
接着剤
setchaku-zai
ಗೋಂದು

-

kawa
ಚರ್ಮ

-
金属
kinzoku
ಲೋಹ

-

abura
ಎಣ್ಣೆ

-

kona
ಹುಡಿ

-

shio
ಉಪ್ಪು

-

suna
ಮರಳು

-
スクラップ
sukurappu
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

gin
ಬೆಳ್ಳಿ

-

ishi
ಕಲ್ಲು

-
わら
wara
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
木材
mokuzai
ಮರ

-
ウール
ūru
ಉಣ್ಣೆ