ಪ್ರಕೃತಿ     
자연

-

둥근 모양
dung-geun moyang
+

ಕಮಾನು

-

헛간
heosgan
+

ಕಣಜ

-


man
+

ಕೊಲ್ಲಿ

-

해변
haebyeon
+

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

거품
geopum
+

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

동굴
dong-gul
+

ಗುಹೆ

-

농장
nongjang
+

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

화재
hwajae
+

ಬೆಂಕಿ

-

발자국
baljagug
+

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

지구본
jigubon
+

ಭೂಮಂಡಲ

-

수확
suhwag
+

ಕೊಯ್ಲು

-

건초 더미
geoncho deomi
+

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

호수
hosu
+

ಕೆರೆ

-


ip
+

ಎಲೆ

-


san
+

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

대양
daeyang
+

ಸಾಗರ

-

파노라마
panolama
+

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

바위
bawi
+

ಬಂಡೆ

-


bom
+

ಚಿಲುಮೆ

-


neup
+

ಜೌಗು

-

나무
namu
+

ಮರ

-

나무 줄기
namu julgi
+

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

계곡
gyegog
+

ಕಣಿವೆ

-

보기
bogi
+

ನೋಟ

-

분사기
bunsagi
+

ಜಲಧಾರೆ

-

폭포
pogpo
+

ಜಲಪಾತ

-

파도
pado
+

ಅಲೆ

-
둥근 모양
dung-geun moyang
ಕಮಾನು

-
헛간
heosgan
ಕಣಜ

-

man
ಕೊಲ್ಲಿ

-
해변
haebyeon
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
거품
geopum
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
동굴
dong-gul
ಗುಹೆ

-
농장
nongjang
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
화재
hwajae
ಬೆಂಕಿ

-
발자국
baljagug
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
지구본
jigubon
ಭೂಮಂಡಲ

-
수확
suhwag
ಕೊಯ್ಲು

-
건초 더미
geoncho deomi
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
호수
hosu
ಕೆರೆ

-

ip
ಎಲೆ

-

san
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
대양
daeyang
ಸಾಗರ

-
파노라마
panolama
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
바위
bawi
ಬಂಡೆ

-

bom
ಚಿಲುಮೆ

-

neup
ಜೌಗು

-
나무
namu
ಮರ

-
나무 줄기
namu julgi
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
계곡
gyegog
ಕಣಿವೆ

-
보기
bogi
ನೋಟ

-
분사기
bunsagi
ಜಲಧಾರೆ

-
폭포
pogpo
ಜಲಪಾತ

-
파도
pado
ಅಲೆ