ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
재료

-

황동
hwangdong

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

시멘트
simenteu

ಸಿಮೆಂಟ್

-

세라믹
selamig

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

옷감
osgam

ಅರಿವೆ

-

옷감
osgam

ಬಟ್ಟೆ

-


myeon

ಹತ್ತಿ

-


heulg

ಕೊಳೆ

-

접착제
jeobchagje

ಗೋಂದು

-

가죽
gajug

ಚರ್ಮ

-

오일
oil

ಎಣ್ಣೆ

-

분말
bunmal

ಹುಡಿ

-

소금
sogeum

ಉಪ್ಪು

-

모래
molae

ಮರಳು

-

고철
gocheol

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-


eun

ಬೆಳ್ಳಿ

-


dol

ಕಲ್ಲು

-

밀짚
miljip

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-


ul

ಉಣ್ಣೆ

-
황동
hwangdong
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
시멘트
simenteu
ಸಿಮೆಂಟ್

-
세라믹
selamig
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
옷감
osgam
ಅರಿವೆ

-
옷감
osgam
ಬಟ್ಟೆ

-

myeon
ಹತ್ತಿ

-
크리스탈
keuliseutal
ಹರಳು

-

heulg
ಕೊಳೆ

-
접착제
jeobchagje
ಗೋಂದು

-
가죽
gajug
ಚರ್ಮ

-
금속
geumsog
ಲೋಹ

-
오일
oil
ಎಣ್ಣೆ

-
분말
bunmal
ಹುಡಿ

-
소금
sogeum
ಉಪ್ಪು

-
모래
molae
ಮರಳು

-
고철
gocheol
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

eun
ಬೆಳ್ಳಿ

-

dol
ಕಲ್ಲು

-
밀짚
miljip
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
나무
namu
ಮರ

-

ul
ಉಣ್ಣೆ