ಖರೀದಿ     
쇼핑

-

제과점
jegwajeom
+

ಬೇಕರಿ

-

바코드
bakodeu
+

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

서점
seojeom
+

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

카페
kape
+

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

약국
yaggug
+

ಔಷಧಾಗಾರ

-

드라이 클리닝
deulai keullining
+

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

꽃 가게
kkoch gage
+

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

선물
seonmul
+

ಉಡುಗೊರೆ

-

시장
sijang
+

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

지붕이 있는 시장
jibung-i issneun sijang
+

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

신문 가판대
sinmun gapandae
+

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

약국
yaggug
+

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

우체국
uchegug
+

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

도자기
dojagi
+

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

판매
panmae
+

ಮಾರಾಟ

-

가게
gage
+

ಅಂಗಡಿ

-

쇼핑
syoping
+

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

쇼핑백
syopingbaeg
+

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

쇼핑 바구니
syoping baguni
+

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

쇼핑 카트
syoping kateu
+

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

쇼핑 투어
syoping tueo
+

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
제과점
jegwajeom
ಬೇಕರಿ

-
바코드
bakodeu
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
서점
seojeom
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
카페
kape
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
약국
yaggug
ಔಷಧಾಗಾರ

-
드라이 클리닝
deulai keullining
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
꽃 가게
kkoch gage
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
선물
seonmul
ಉಡುಗೊರೆ

-
시장
sijang
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
지붕이 있는 시장
jibung-i issneun sijang
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
신문 가판대
sinmun gapandae
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
약국
yaggug
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
우체국
uchegug
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
도자기
dojagi
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
판매
panmae
ಮಾರಾಟ

-
가게
gage
ಅಂಗಡಿ

-
쇼핑
syoping
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
쇼핑백
syopingbaeg
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
쇼핑 바구니
syoping baguni
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
쇼핑 카트
syoping kateu
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
쇼핑 투어
syoping tueo
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ