ಸಂಗೀತ     
음악

-

아코디언
akodieon
+

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

발랄라이카
ballallaika
+

ಬಲಲೈಕಾ

-

밴드
baendeu
+

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

밴조
baenjo
+

ಬಾಂಜೊ

-

클라리넷
keullalines
+

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

콘서트
konseoteu
+

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

드럼
deuleom
+

ಮದ್ದಲೆ

-

드럼
deuleom
+

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

플루트
peulluteu
+

ಕೊಳಲು

-

그랜드 피아노
geulaendeu piano
+

ಪಿಯಾನೊ

-

기타
gita
+

ಗಿಟಾರ್

-


hol
+

ಸಭಾಂಗಣ

-

키보드
kibodeu
+

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

하모니카
hamonika
+

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

음악
eum-ag
+

ಸಂಗೀತ

-

악보대
agbodae
+

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

음표
eumpyo
+

ಸ್ವರ

-

오르간
oleugan
+

ಆರ್ಗನ್

-

피아노
piano
+

ಪಿಯಾನೊ

-

색소폰
saegsopon
+

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

가수
gasu
+

ಹಾಡುಗಾರ

-


jul
+

ತಂತಿ

-

트럼펫
teuleompes
+

ತುತ್ತೂರಿ

-

트럼펫을 부는 사람
teuleompes-eul buneun salam
+

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

바이올린
baiollin
+

ಪಿಟೀಲು

-

바이올린 케이스
baiollin keiseu
+

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

실로폰
sillopon
+

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
아코디언
akodieon
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
발랄라이카
ballallaika
ಬಲಲೈಕಾ

-
밴드
baendeu
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
밴조
baenjo
ಬಾಂಜೊ

-
클라리넷
keullalines
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
콘서트
konseoteu
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
드럼
deuleom
ಮದ್ದಲೆ

-
드럼
deuleom
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
플루트
peulluteu
ಕೊಳಲು

-
그랜드 피아노
geulaendeu piano
ಪಿಯಾನೊ

-
기타
gita
ಗಿಟಾರ್

-

hol
ಸಭಾಂಗಣ

-
키보드
kibodeu
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
하모니카
hamonika
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
음악
eum-ag
ಸಂಗೀತ

-
악보대
agbodae
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
음표
eumpyo
ಸ್ವರ

-
오르간
oleugan
ಆರ್ಗನ್

-
피아노
piano
ಪಿಯಾನೊ

-
색소폰
saegsopon
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
가수
gasu
ಹಾಡುಗಾರ

-

jul
ತಂತಿ

-
트럼펫
teuleompes
ತುತ್ತೂರಿ

-
트럼펫을 부는 사람
teuleompes-eul buneun salam
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
바이올린
baiollin
ಪಿಟೀಲು

-
바이올린 케이스
baiollin keiseu
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
실로폰
sillopon
ಸೈಲೋಫೋನ್