ಮತ / ಧರ್ಮ     
Religija

-

velykos +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

margutis +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

angelas +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

varpelis +

ಗಂಟೆ

-

biblija +

ಬೈಬಲ್

-

vyskupas +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

palaiminimas +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

budizmas +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

krikščionybė +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

kalėdų dovana +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

kalėdinė eglutė +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

bažnyčia +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

karstas +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

kūrimas +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

nukryžiuotasis +

ಶಿಲುಬೆ

-

velnias +

ದೆವ್ವ

-

Dievas +

ದೇವರು

-

induizmas +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

islamas +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

judaizmas +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

meditacija +

ಧ್ಯಾನ

-

mumija +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

musulmonas +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

popiežius +

ಪೋಪ್

-

malda +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

kunigas +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

religija +

ಮತ

-

mišios +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

sinagoga +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

šventykla +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

kapas +

ಸಮಾಧಿ

-
velykos
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
margutis
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
angelas
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
varpelis
ಗಂಟೆ

-
biblija
ಬೈಬಲ್

-
vyskupas
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
palaiminimas
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
budizmas
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
krikščionybė
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
kalėdų dovana
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
kalėdinė eglutė
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
bažnyčia
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
karstas
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
kūrimas
ಸೃಷ್ಟಿ

-
nukryžiuotasis
ಶಿಲುಬೆ

-
velnias
ದೆವ್ವ

-
Dievas
ದೇವರು

-
induizmas
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
islamas
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
judaizmas
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
meditacija
ಧ್ಯಾನ

-
mumija
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
musulmonas
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
popiežius
ಪೋಪ್

-
malda
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
kunigas
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
religija
ಮತ

-
mišios
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
sinagoga
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
šventykla
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
kapas
ಸಮಾಧಿ