ಖರೀದಿ     
Apsipirkimas

-

kepykla

ಬೇಕರಿ

-

brūkšninis kodas

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

knygynas

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

kavinė

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

cheminė valykla

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

gėlių parduotuvė

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

dovana

ಉಡುಗೊರೆ

-

turgus

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

turgaus salė

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

kioskas

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

vaistinė

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

paštas

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

moliniai indai

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

pardavimas

ಮಾರಾಟ

-

parduotuvė

ಅಂಗಡಿ

-

apsipirkimas

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

pirkinių rankinė

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

prekių krepšelis

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

pirkinių vežimėlis

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

važiavimas apsipirkti

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
kepykla
ಬೇಕರಿ

-
brūkšninis kodas
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
knygynas
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
kavinė
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
kūno priežiūros reikmenų parduotuvė
ಔಷಧಾಗಾರ

-
cheminė valykla
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
gėlių parduotuvė
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
dovana
ಉಡುಗೊರೆ

-
turgus
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
turgaus salė
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
kioskas
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
vaistinė
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
paštas
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
moliniai indai
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
pardavimas
ಮಾರಾಟ

-
parduotuvė
ಅಂಗಡಿ

-
apsipirkimas
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
pirkinių rankinė
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
prekių krepšelis
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
pirkinių vežimėlis
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
važiavimas apsipirkti
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ