ಸಂಗೀತ     
Muzika

-

akordeonas +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

balalaika +

ಬಲಲೈಕಾ

-

muzikos grupė +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

bandža +

ಬಾಂಜೊ

-

klarnetas +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

koncertas +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

būgnas +

ಮದ್ದಲೆ

-

būgnai +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

fleita +

ಕೊಳಲು

-

fortepijonas +

ಪಿಯಾನೊ

-

gitara +

ಗಿಟಾರ್

-

salė +

ಸಭಾಂಗಣ

-

sintezatorius +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

lūpinė armonikėlė +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

muzika +

ಸಂಗೀತ

-

natų stovas +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

nata +

ಸ್ವರ

-

vargonai +

ಆರ್ಗನ್

-

pianinas +

ಪಿಯಾನೊ

-

saksofonas +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

dainininkas +

ಹಾಡುಗಾರ

-

styga +

ತಂತಿ

-

trimitas +

ತುತ್ತೂರಿ

-

trimitininkas +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

smuikas +

ಪಿಟೀಲು

-

smuiko dėklas +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

ksilofonas +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
akordeonas
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
balalaika
ಬಲಲೈಕಾ

-
muzikos grupė
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
bandža
ಬಾಂಜೊ

-
klarnetas
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
koncertas
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
būgnas
ಮದ್ದಲೆ

-
būgnai
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
fleita
ಕೊಳಲು

-
fortepijonas
ಪಿಯಾನೊ

-
gitara
ಗಿಟಾರ್

-
salė
ಸಭಾಂಗಣ

-
sintezatorius
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
lūpinė armonikėlė
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
muzika
ಸಂಗೀತ

-
natų stovas
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
nata
ಸ್ವರ

-
vargonai
ಆರ್ಗನ್

-
pianinas
ಪಿಯಾನೊ

-
saksofonas
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
dainininkas
ಹಾಡುಗಾರ

-
styga
ತಂತಿ

-
trimitas
ತುತ್ತೂರಿ

-
trimitininkas
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
smuikas
ಪಿಟೀಲು

-
smuiko dėklas
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
ksilofonas
ಸೈಲೋಫೋನ್