ಮತ / ಧರ್ಮ     
Reliģija

-

Lieldienas +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

Lieldienu ola +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

eņģelis +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

zvans +

ಗಂಟೆ

-

Bībele +

ಬೈಬಲ್

-

bīskaps +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

svētība +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

budisms +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

kristietība +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

Ziemassvētku dāvana +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

Ziemassvētku eglīte +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

baznīca +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

zārks +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

radīšana +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

krucifikss +

ಶಿಲುಬೆ

-

velns +

ದೆವ್ವ

-

dievs +

ದೇವರು

-

hinduisms +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

islāms +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

jūdaisms +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

meditācija +

ಧ್ಯಾನ

-

mūmija +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

musulmanis +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

pāvests +

ಪೋಪ್

-

lūgšana +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

mācītājs +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

reliģija +

ಮತ

-

dievkalpojums +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

sinagoga +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

templis +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

kaps +

ಸಮಾಧಿ

-
Lieldienas
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
Lieldienu ola
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
eņģelis
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
zvans
ಗಂಟೆ

-
Bībele
ಬೈಬಲ್

-
bīskaps
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
svētība
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
budisms
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
kristietība
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
Ziemassvētku dāvana
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
Ziemassvētku eglīte
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
baznīca
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
zārks
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
radīšana
ಸೃಷ್ಟಿ

-
krucifikss
ಶಿಲುಬೆ

-
velns
ದೆವ್ವ

-
dievs
ದೇವರು

-
hinduisms
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
islāms
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
jūdaisms
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
meditācija
ಧ್ಯಾನ

-
mūmija
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
musulmanis
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
pāvests
ಪೋಪ್

-
lūgšana
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
mācītājs
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
reliģija
ಮತ

-
dievkalpojums
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
sinagoga
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
templis
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
kaps
ಸಮಾಧಿ