ಸಂಗೀತ     
Mūzika

-

akordeons +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

balalaika +

ಬಲಲೈಕಾ

-

grupa +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

bandžo +

ಬಾಂಜೊ

-

klarnete +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

koncerts +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

bunga +

ಮದ್ದಲೆ

-

bungas +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

flauta +

ಕೊಳಲು

-

flīģelis +

ಪಿಯಾನೊ

-

ģitāra +

ಗಿಟಾರ್

-

zāle +

ಸಭಾಂಗಣ

-

taustiņi +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

mutes ermoņikas +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

mūzika +

ಸಂಗೀತ

-

nošu statīvs +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

nots +

ಸ್ವರ

-

ērģeles +

ಆರ್ಗನ್

-

klavieres +

ಪಿಯಾನೊ

-

saksofons +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

dziedātājs/-a +

ಹಾಡುಗಾರ

-

stīga +

ತಂತಿ

-

trompete +

ತುತ್ತೂರಿ

-

trompetists/-e +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

vijole +

ಪಿಟೀಲು

-

vijoles futrālis +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

ksilofons +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
akordeons
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
balalaika
ಬಲಲೈಕಾ

-
grupa
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
bandžo
ಬಾಂಜೊ

-
klarnete
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
koncerts
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
bunga
ಮದ್ದಲೆ

-
bungas
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
flauta
ಕೊಳಲು

-
flīģelis
ಪಿಯಾನೊ

-
ģitāra
ಗಿಟಾರ್

-
zāle
ಸಭಾಂಗಣ

-
taustiņi
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
mutes ermoņikas
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
mūzika
ಸಂಗೀತ

-
nošu statīvs
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
nots
ಸ್ವರ

-
ērģeles
ಆರ್ಗನ್

-
klavieres
ಪಿಯಾನೊ

-
saksofons
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
dziedātājs/-a
ಹಾಡುಗಾರ

-
stīga
ತಂತಿ

-
trompete
ತುತ್ತೂರಿ

-
trompetists/-e
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
vijole
ಪಿಟೀಲು

-
vijoles futrālis
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
ksilofons
ಸೈಲೋಫೋನ್