ಪ್ರಕೃತಿ     
Natuur

-

de boog +

ಕಮಾನು

-

de stal +

ಕಣಜ

-

de baai +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

het strand +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

de bel +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

de grot +

ಗುಹೆ

-

de boerderij +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

het vuur +

ಬೆಂಕಿ

-

de voetafdruk +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

de aardbol +

ಭೂಮಂಡಲ

-

de oogst +

ಕೊಯ್ಲು

-

de hooibalen +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

het meer +

ಕೆರೆ

-

het blad +

ಎಲೆ

-

de berg +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

de oceaan +

ಸಾಗರ

-

het panorama +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

de rots +

ಬಂಡೆ

-

de bron +

ಚಿಲುಮೆ

-

het moeras +

ಜೌಗು

-

de boom +

ಮರ

-

de boomstam +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

het dal +

ಕಣಿವೆ

-

het uitzicht +

ನೋಟ

-

de waterstraal +

ಜಲಧಾರೆ

-

de waterval +

ಜಲಪಾತ

-

de golf +

ಅಲೆ

-
de boog
ಕಮಾನು

-
de stal
ಕಣಜ

-
de baai
ಕೊಲ್ಲಿ

-
het strand
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
de bel
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
de grot
ಗುಹೆ

-
de boerderij
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
het vuur
ಬೆಂಕಿ

-
de voetafdruk
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
de aardbol
ಭೂಮಂಡಲ

-
de oogst
ಕೊಯ್ಲು

-
de hooibalen
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
het meer
ಕೆರೆ

-
het blad
ಎಲೆ

-
de berg
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
de oceaan
ಸಾಗರ

-
het panorama
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
de rots
ಬಂಡೆ

-
de bron
ಚಿಲುಮೆ

-
het moeras
ಜೌಗು

-
de boom
ಮರ

-
de boomstam
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
het dal
ಕಣಿವೆ

-
het uitzicht
ನೋಟ

-
de waterstraal
ಜಲಧಾರೆ

-
de waterval
ಜಲಪಾತ

-
de golf
ಅಲೆ