ಮತ / ಧರ್ಮ     
Religie

-

Pasen +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

de paas-ei +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

de engel +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

de bel +

ಗಂಟೆ

-

de bijbel +

ಬೈಬಲ್

-

de bisschop +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

de zegen +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

het boeddhisme +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

het christendom +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

de kerstkado +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

de kerstboom +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

de kerk +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

de kist +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

de creatie +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

het kruisbeeld +

ಶಿಲುಬೆ

-

de duivel +

ದೆವ್ವ

-

de god +

ದೇವರು

-

het hindoeïsme +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

de islam +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

het jodendom +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

de meditatie +

ಧ್ಯಾನ

-

de mummie +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

de moslim +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

de paus +

ಪೋಪ್

-

het gebed +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

de priester +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

de religie +

ಮತ

-

de godsdienst +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

de synagoge +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

de tempel +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

het graf +

ಸಮಾಧಿ

-
Pasen
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
de paas-ei
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
de engel
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
de bel
ಗಂಟೆ

-
de bijbel
ಬೈಬಲ್

-
de bisschop
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
de zegen
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
het boeddhisme
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
het christendom
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
de kerstkado
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
de kerstboom
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
de kerk
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
de kist
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
de creatie
ಸೃಷ್ಟಿ

-
het kruisbeeld
ಶಿಲುಬೆ

-
de duivel
ದೆವ್ವ

-
de god
ದೇವರು

-
het hindoeïsme
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
de islam
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
het jodendom
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
de meditatie
ಧ್ಯಾನ

-
de mummie
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
de moslim
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
de paus
ಪೋಪ್

-
het gebed
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
de priester
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
de religie
ಮತ

-
de godsdienst
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
de synagoge
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
de tempel
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
het graf
ಸಮಾಧಿ