ಹವಾಮಾನ     
Weer

-

de barometer +

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

de wolk +

ಮೋಡ

-

de kou +

ಚಳಿ

-

de halve maan +

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

de duisternis +

ಕತ್ತಲು

-

de droogte +

ಬರ

-

de aarde +

ಭೂಮಿ

-

de mist +

ಮಂಜು

-

de vorst +

ಕಡು ಹಿಮ

-

de gladheid +

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

de warmte +

ಶಾಖ

-

de orkaan +

ಚಂಡಮಾರುತ

-

de ijspegels +

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

de bliksem +

ಮಿಂಚು

-

de meteoor +

ಉಲ್ಕೆ

-

de maan +

ಚಂದ್ರ

-

de regenboog +

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

de regendruppel +

ಮಳೆಹನಿ

-

de sneeuw +

ಹಿಮ

-

de sneeuwvlok +

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

de sneeuwpop +

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

de ster +

ನಕ್ಷತ್ರ

-

de storm +

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

de stormvloed +

ಪ್ರವಾಹ

-

de zon +

ಸೂರ್ಯ

-

de zonnestraal +

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

de zonsondergang +

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

de thermometer +

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

het onweer +

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

de schemering +

ನಸು ಬೆಳಕು

-

het weer +

ಹವಾಮಾನ

-

de nattigheid +

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

de wind +

ಗಾಳಿ

-
de barometer
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
de wolk
ಮೋಡ

-
de kou
ಚಳಿ

-
de halve maan
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
de duisternis
ಕತ್ತಲು

-
de droogte
ಬರ

-
de aarde
ಭೂಮಿ

-
de mist
ಮಂಜು

-
de vorst
ಕಡು ಹಿಮ

-
de gladheid
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
de warmte
ಶಾಖ

-
de orkaan
ಚಂಡಮಾರುತ

-
de ijspegels
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
de bliksem
ಮಿಂಚು

-
de meteoor
ಉಲ್ಕೆ

-
de maan
ಚಂದ್ರ

-
de regenboog
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
de regendruppel
ಮಳೆಹನಿ

-
de sneeuw
ಹಿಮ

-
de sneeuwvlok
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
de sneeuwpop
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
de ster
ನಕ್ಷತ್ರ

-
de storm
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
de stormvloed
ಪ್ರವಾಹ

-
de zon
ಸೂರ್ಯ

-
de zonnestraal
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
de zonsondergang
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
de thermometer
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
het onweer
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
de schemering
ನಸು ಬೆಳಕು

-
het weer
ಹವಾಮಾನ

-
de nattigheid
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
de wind
ಗಾಳಿ