ಖರೀದಿ     
Winkelen

-

de bakkerij +

ಬೇಕರಿ

-

de streepjescode +

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

de boekhandel +

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

het cafe +

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

de drogisterij +

ಔಷಧಾಗಾರ

-

de stomerij +

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

de bloemenwinkel +

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

het geschenk +

ಉಡುಗೊರೆ

-

de markt +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

de markthal +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

de kiosk +

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

de apotheek +

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

het postkantoor +

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

het aardewerk +

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

de verkoop +

ಮಾರಾಟ

-

de winkel +

ಅಂಗಡಿ

-

het winkelcentrum +

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

de boodschappentas +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

het winkelmandje +

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

de winkelwagen +

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

het winkelen +

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
de bakkerij
ಬೇಕರಿ

-
de streepjescode
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
de boekhandel
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
het cafe
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
de drogisterij
ಔಷಧಾಗಾರ

-
de stomerij
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
de bloemenwinkel
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
het geschenk
ಉಡುಗೊರೆ

-
de markt
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
de markthal
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
de kiosk
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
de apotheek
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
het postkantoor
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
het aardewerk
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
de verkoop
ಮಾರಾಟ

-
de winkel
ಅಂಗಡಿ

-
het winkelcentrum
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
de boodschappentas
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
het winkelmandje
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
de winkelwagen
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
het winkelen
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ