ಸಂಗೀತ     
Muziek

-

de accordeon +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

de balalaika +

ಬಲಲೈಕಾ

-

de band +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

de banjo +

ಬಾಂಜೊ

-

de klarinet +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

het concert +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

de trommel +

ಮದ್ದಲೆ

-

de trommels +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

de fluit +

ಕೊಳಲು

-

de vleugel +

ಪಿಯಾನೊ

-

de gitaar +

ಗಿಟಾರ್

-

de hal +

ಸಭಾಂಗಣ

-

het toetsenbord +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

de mondharmonica +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

de muziek +

ಸಂಗೀತ

-

de muziekstandaard +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

de noot +

ಸ್ವರ

-

het orgel +

ಆರ್ಗನ್

-

de piano +

ಪಿಯಾನೊ

-

de saxofoon +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

de zanger +

ಹಾಡುಗಾರ

-

de snaar +

ತಂತಿ

-

de trompet +

ತುತ್ತೂರಿ

-

de trompettist +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

de viool +

ಪಿಟೀಲು

-

de vioolkist +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

de xylofoon +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
de accordeon
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
de balalaika
ಬಲಲೈಕಾ

-
de band
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
de banjo
ಬಾಂಜೊ

-
de klarinet
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
het concert
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
de trommel
ಮದ್ದಲೆ

-
de trommels
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
de fluit
ಕೊಳಲು

-
de vleugel
ಪಿಯಾನೊ

-
de gitaar
ಗಿಟಾರ್

-
de hal
ಸಭಾಂಗಣ

-
het toetsenbord
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
de mondharmonica
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
de muziek
ಸಂಗೀತ

-
de muziekstandaard
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
de noot
ಸ್ವರ

-
het orgel
ಆರ್ಗನ್

-
de piano
ಪಿಯಾನೊ

-
de saxofoon
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
de zanger
ಹಾಡುಗಾರ

-
de snaar
ತಂತಿ

-
de trompet
ತುತ್ತೂರಿ

-
de trompettist
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
de viool
ಪಿಟೀಲು

-
de vioolkist
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
de xylofoon
ಸೈಲೋಫೋನ್