ಮತ / ಧರ್ಮ     
Religion

-

ei påske +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

eit påskeegg +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

ein engel +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

ei bjølle +

ಗಂಟೆ

-

ein bibel +

ಬೈಬಲ್

-

ein biskop +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

ei velsigning +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

ein buddhisme +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

ein kristendom +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

ei julegåve +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

eit juletre +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

ei kyrkje +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

ei kiste +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

ei skaping +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

eit krusifiks +

ಶಿಲುಬೆ

-

ein djevel +

ದೆವ್ವ

-

ein gud +

ದೇವರು

-

ein hinduisme +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

islam +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

ein jødedom +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

ein meditasjon +

ಧ್ಯಾನ

-

ein mumie +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

ein muslim +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

ein pave +

ಪೋಪ್

-

ei bøn +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

ein prest +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

ein religion +

ಮತ

-

ei gudstenest +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

ein synagoge +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

eit tempel +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

ei grav +

ಸಮಾಧಿ

-
ei påske
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
eit påskeegg
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
ein engel
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
ei bjølle
ಗಂಟೆ

-
ein bibel
ಬೈಬಲ್

-
ein biskop
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
ei velsigning
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
ein buddhisme
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
ein kristendom
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
ei julegåve
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
eit juletre
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
ei kyrkje
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
ei kiste
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
ei skaping
ಸೃಷ್ಟಿ

-
eit krusifiks
ಶಿಲುಬೆ

-
ein djevel
ದೆವ್ವ

-
ein gud
ದೇವರು

-
ein hinduisme
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
islam
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
ein jødedom
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
ein meditasjon
ಧ್ಯಾನ

-
ein mumie
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
ein muslim
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
ein pave
ಪೋಪ್

-
ei bøn
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
ein prest
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
ein religion
ಮತ

-
ei gudstenest
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
ein synagoge
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
eit tempel
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
ei grav
ಸಮಾಧಿ