ಹವಾಮಾನ     
Vêr

-

eit barometer +

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

ei sky +

ಮೋಡ

-

ein kulde +

ಚಳಿ

-

ein halvmåne +

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

eit mørker +

ಕತ್ತಲು

-

ein tørke +

ಬರ

-

ei jord +

ಭೂಮಿ

-

ei skodde +

ಮಂಜು

-

ein frost +

ಕಡು ಹಿಮ

-

ein hålke +

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

ein varme +

ಶಾಖ

-

ein orkan +

ಚಂಡಮಾರುತ

-

ein istapp +

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

eit lyn +

ಮಿಂಚು

-

ein meteor +

ಉಲ್ಕೆ

-

ein måne +

ಚಂದ್ರ

-

ein regnboge +

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

ein regndrope +

ಮಳೆಹನಿ

-

ein snø +

ಹಿಮ

-

eit snøfnugg +

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

ein snømann +

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

ei stjerne +

ನಕ್ಷತ್ರ

-

eit torevêr +

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

ei stormflo +

ಪ್ರವಾಹ

-

ei sol +

ಸೂರ್ಯ

-

ei solstråle +

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

ein solnedgang +

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

eit termometer +

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

eit uvêr +

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

ei skumring +

ನಸು ಬೆಳಕು

-

eit vêr +

ಹವಾಮಾನ

-

ein fukt +

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

ein vind +

ಗಾಳಿ

-
eit barometer
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
ei sky
ಮೋಡ

-
ein kulde
ಚಳಿ

-
ein halvmåne
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
eit mørker
ಕತ್ತಲು

-
ein tørke
ಬರ

-
ei jord
ಭೂಮಿ

-
ei skodde
ಮಂಜು

-
ein frost
ಕಡು ಹಿಮ

-
ein hålke
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
ein varme
ಶಾಖ

-
ein orkan
ಚಂಡಮಾರುತ

-
ein istapp
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
eit lyn
ಮಿಂಚು

-
ein meteor
ಉಲ್ಕೆ

-
ein måne
ಚಂದ್ರ

-
ein regnboge
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
ein regndrope
ಮಳೆಹನಿ

-
ein snø
ಹಿಮ

-
eit snøfnugg
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
ein snømann
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
ei stjerne
ನಕ್ಷತ್ರ

-
eit torevêr
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
ei stormflo
ಪ್ರವಾಹ

-
ei sol
ಸೂರ್ಯ

-
ei solstråle
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
ein solnedgang
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
eit termometer
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
eit uvêr
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
ei skumring
ನಸು ಬೆಳಕು

-
eit vêr
ಹವಾಮಾನ

-
ein fukt
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
ein vind
ಗಾಳಿ