ಹವಾಮಾನ     
Vêr

-

eit barometer

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

ei sky

ಮೋಡ

-

ein kulde

ಚಳಿ

-

ein halvmåne

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

eit mørker

ಕತ್ತಲು

-

ei jord

ಭೂಮಿ

-

ei skodde

ಮಂಜು

-

ein frost

ಕಡು ಹಿಮ

-

ein hålke

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

ein varme

ಶಾಖ

-

ein orkan

ಚಂಡಮಾರುತ

-

ein istapp

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

eit lyn

ಮಿಂಚು

-

ein meteor

ಉಲ್ಕೆ

-

ein måne

ಚಂದ್ರ

-

ein regnboge

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

ein regndrope

ಮಳೆಹನಿ

-

ein snø

ಹಿಮ

-

eit snøfnugg

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

ein snømann

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

ei stjerne

ನಕ್ಷತ್ರ

-

eit torevêr

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

ei stormflo

ಪ್ರವಾಹ

-

ei sol

ಸೂರ್ಯ

-

ei solstråle

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

ein solnedgang

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

eit termometer

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

eit uvêr

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

ei skumring

ನಸು ಬೆಳಕು

-

eit vêr

ಹವಾಮಾನ

-

ein fukt

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

ein vind

ಗಾಳಿ

-
eit barometer
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
ei sky
ಮೋಡ

-
ein kulde
ಚಳಿ

-
ein halvmåne
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
eit mørker
ಕತ್ತಲು

-
ein tørke
ಬರ

-
ei jord
ಭೂಮಿ

-
ei skodde
ಮಂಜು

-
ein frost
ಕಡು ಹಿಮ

-
ein hålke
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
ein varme
ಶಾಖ

-
ein orkan
ಚಂಡಮಾರುತ

-
ein istapp
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
eit lyn
ಮಿಂಚು

-
ein meteor
ಉಲ್ಕೆ

-
ein måne
ಚಂದ್ರ

-
ein regnboge
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
ein regndrope
ಮಳೆಹನಿ

-
ein snø
ಹಿಮ

-
eit snøfnugg
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
ein snømann
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
ei stjerne
ನಕ್ಷತ್ರ

-
eit torevêr
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
ei stormflo
ಪ್ರವಾಹ

-
ei sol
ಸೂರ್ಯ

-
ei solstråle
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
ein solnedgang
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
eit termometer
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
eit uvêr
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
ei skumring
ನಸು ಬೆಳಕು

-
eit vêr
ಹವಾಮಾನ

-
ein fukt
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
ein vind
ಗಾಳಿ