ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Store dyr

-

ein alligator

ಮೊಸಳೆ

-

eit gevir

ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-

ein bavian

ಬಬೂನ್

-

ein bjørn

ಕರಡಿ

-

ein bøffel

ಎಮ್ಮೆ

-

ein kamel

ಒಂಟೆ

-

ein gepard

ಚಿರತೆ

-

ei ku

ಹಸು

-

ein krokodille

ಮೊಸಳೆ

-

ein dinosaur

ಡೈನೋಸಾರ್

-

eit esel

ಕತ್ತೆ

-

ein drake

ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-

ein giraff

ಜಿರಾಫೆ

-

ein gorilla

ಗೋರಿಲ್ಲ

-

ein flodhest

ನೀರ್ಗುದುರೆ

-

ein hest

ಕುದುರೆ

-

ein kenguru

ಕ್ಯಾಂಗರು

-

ein leopard

ಚಿರತೆ

-

ei løve

ಸಿಂಹ

-

ein lama

ಲಾಮ

-

ei gaupe

ಲಿಂಕ್ಸ್

-

eit monster

ರಾಕ್ಷಸ

-

ein elg

ಮೂಸ್

-

ein struts

ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-

ein panda

ಪ್ಯಾಂಡ

-

ein gris

ಹಂದಿ

-

ein isbjørn

ಹಿಮಕರಡಿ

-

ein puma

ಪೂಮಾ

-

eit nashorn

ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-

ein hjort

ಕಡವೆ

-

ein tiger

ಹುಲಿ

-

ein kvalross

ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

ein villhest

ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-

ein sebra

ಝೀಬ್ರಾ

-
ein alligator
ಮೊಸಳೆ

-
eit gevir
ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-
ein bavian
ಬಬೂನ್

-
ein bjørn
ಕರಡಿ

-
ein bøffel
ಎಮ್ಮೆ

-
ein kamel
ಒಂಟೆ

-
ein gepard
ಚಿರತೆ

-
ei ku
ಹಸು

-
ein krokodille
ಮೊಸಳೆ

-
ein dinosaur
ಡೈನೋಸಾರ್

-
eit esel
ಕತ್ತೆ

-
ein drake
ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-
ein elefant
ಆನೆ

-
ein giraff
ಜಿರಾಫೆ

-
ein gorilla
ಗೋರಿಲ್ಲ

-
ein flodhest
ನೀರ್ಗುದುರೆ

-
ein hest
ಕುದುರೆ

-
ein kenguru
ಕ್ಯಾಂಗರು

-
ein leopard
ಚಿರತೆ

-
ei løve
ಸಿಂಹ

-
ein lama
ಲಾಮ

-
ei gaupe
ಲಿಂಕ್ಸ್

-
eit monster
ರಾಕ್ಷಸ

-
ein elg
ಮೂಸ್

-
ein struts
ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-
ein panda
ಪ್ಯಾಂಡ

-
ein gris
ಹಂದಿ

-
ein isbjørn
ಹಿಮಕರಡಿ

-
ein puma
ಪೂಮಾ

-
eit nashorn
ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-
ein hjort
ಕಡವೆ

-
ein tiger
ಹುಲಿ

-
ein kvalross
ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
ein villhest
ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-
ein sebra
ಝೀಬ್ರಾ