ಪ್ರಕೃತಿ     
Natur

-

en bue +

ಕಮಾನು

-

en låve +

ಕಣಜ

-

ei bukt +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

ei strand +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

ei boble +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

ei hule +

ಗುಹೆ

-

en bondegård +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

en ild +

ಬೆಂಕಿ

-

et fotavtrykk +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

en klode +

ಭೂಮಂಡಲ

-

ei innhøsting +

ಕೊಯ್ಲು

-

en høyball +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

en innsjø +

ಕೆರೆ

-

et blad +

ಎಲೆ

-

et fjell +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

et hav +

ಸಾಗರ

-

et panorama +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

ei klippe +

ಬಂಡೆ

-

ei kilde +

ಚಿಲುಮೆ

-

en sump +

ಜೌಗು

-

et tre +

ಮರ

-

en trestamme +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

en dal +

ಕಣಿವೆ

-

ei utsikt +

ನೋಟ

-

ei vannstråle +

ಜಲಧಾರೆ

-

en foss +

ಜಲಪಾತ

-

ei bølge +

ಅಲೆ

-
en bue
ಕಮಾನು

-
en låve
ಕಣಜ

-
ei bukt
ಕೊಲ್ಲಿ

-
ei strand
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
ei boble
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
ei hule
ಗುಹೆ

-
en bondegård
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
en ild
ಬೆಂಕಿ

-
et fotavtrykk
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
en klode
ಭೂಮಂಡಲ

-
ei innhøsting
ಕೊಯ್ಲು

-
en høyball
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
en innsjø
ಕೆರೆ

-
et blad
ಎಲೆ

-
et fjell
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
et hav
ಸಾಗರ

-
et panorama
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
ei klippe
ಬಂಡೆ

-
ei kilde
ಚಿಲುಮೆ

-
en sump
ಜೌಗು

-
et tre
ಮರ

-
en trestamme
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
en dal
ಕಣಿವೆ

-
ei utsikt
ನೋಟ

-
ei vannstråle
ಜಲಧಾರೆ

-
en foss
ಜಲಪಾತ

-
ei bølge
ಅಲೆ