ಮತ / ಧರ್ಮ     
Religion

-

ei påske

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

et påskeegg

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

en engel

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

ei bjelle

ಗಂಟೆ

-

en bibel

ಬೈಬಲ್

-

en biskop

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

en velsignelse

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

en buddhisme

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

en kristendom

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

ei julegave

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

et juletre

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

ei kirke

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

ei kiste

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

en skapelse

ಸೃಷ್ಟಿ

-

et krusifiks

ಶಿಲುಬೆ

-

en djevel

ದೆವ್ವ

-

en gud

ದೇವರು

-

en hinduisme

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

islam

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

en jødedom

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

en meditasjon

ಧ್ಯಾನ

-

en mumie

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

en muslim

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

en pave

ಪೋಪ್

-

ei bønn

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

en prest

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

en gudstjeneste

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

en synagoge

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

et tempel

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

ei grav

ಸಮಾಧಿ

-
ei påske
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
et påskeegg
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
en engel
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
ei bjelle
ಗಂಟೆ

-
en bibel
ಬೈಬಲ್

-
en biskop
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
en velsignelse
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
en buddhisme
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
en kristendom
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
ei julegave
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
et juletre
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
ei kirke
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
ei kiste
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
en skapelse
ಸೃಷ್ಟಿ

-
et krusifiks
ಶಿಲುಬೆ

-
en djevel
ದೆವ್ವ

-
en gud
ದೇವರು

-
en hinduisme
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
islam
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
en jødedom
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
en meditasjon
ಧ್ಯಾನ

-
en mumie
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
en muslim
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
en pave
ಪೋಪ್

-
ei bønn
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
en prest
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
en religion
ಮತ

-
en gudstjeneste
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
en synagoge
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
et tempel
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
ei grav
ಸಮಾಧಿ