ಪರಿಸರ     
Miljø

-

et landbruk

ಬೇಸಾಯ

-

luftforurensning

ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ

-

ei maurtue

ಇರುವೆ ಗೂಡು

-

en kanal

ಕಾಲುವೆ

-

en kyst

ಕರಾವಳಿ/ ಸಮುದ್ರತೀರ

-

en bekk

ಕೊಲ್ಲಿ

-

en demning

ಅಣೆಕಟ್ಟು

-

en ørken

ಮರಳುಗಾಡು

-

ei sanddyne

ಮರಳಿನ ರಾಶಿ

-

ei eng

ಕ್ಷೇತ್ರ

-

en skog

ಕಾಡು

-

en isbre

ನೀರ್ಗಲ್ಲ ನದಿ

-

ei hei

ಕುರುಚಲು ಭೂಮಿ

-

ei øy

ದ್ವೀಪ

-

en jungel

ಕಾಡು

-

et landskap

ಭೂದೃಶ್ಯ

-

fjell

ಪರ್ವತಗಳು

-

en naturpark

ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ಉದ್ಯಾನವನ

-

en topp

ಶಿಖರ

-

en haug

ರಾಶಿ

-

en protestmarsj

ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಡಿಗೆ

-

ei resirkulering

ಮರುಬಳಕೆ

-

en sjø

ಸಮುದ್ರ

-

en røyk

ಹೊಗೆ

-

en vingård

ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ

-

en vulkan

ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತ

-

en vannstand

ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ

-
et landbruk
ಬೇಸಾಯ

-
luftforurensning
ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ

-
ei maurtue
ಇರುವೆ ಗೂಡು

-
en kanal
ಕಾಲುವೆ

-
en kyst
ಕರಾವಳಿ/ ಸಮುದ್ರತೀರ

-
et kontinent
ಖಂಡ

-
en bekk
ಕೊಲ್ಲಿ

-
en demning
ಅಣೆಕಟ್ಟು

-
en ørken
ಮರಳುಗಾಡು

-
ei sanddyne
ಮರಳಿನ ರಾಶಿ

-
ei eng
ಕ್ಷೇತ್ರ

-
en skog
ಕಾಡು

-
en isbre
ನೀರ್ಗಲ್ಲ ನದಿ

-
ei hei
ಕುರುಚಲು ಭೂಮಿ

-
ei øy
ದ್ವೀಪ

-
en jungel
ಕಾಡು

-
et landskap
ಭೂದೃಶ್ಯ

-
fjell
ಪರ್ವತಗಳು

-
en naturpark
ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ಉದ್ಯಾನವನ

-
en topp
ಶಿಖರ

-
en haug
ರಾಶಿ

-
en protestmarsj
ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಡಿಗೆ

-
ei resirkulering
ಮರುಬಳಕೆ

-
en sjø
ಸಮುದ್ರ

-
en røyk
ಹೊಗೆ

-
en vingård
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ

-
en vulkan
ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತ

-
et søppel
ಕಸ

-
en vannstand
ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ