ಮತ / ಧರ್ಮ     
Religia

-

Wielkanoc +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

pisanka +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

anioł +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

dzwon +

ಗಂಟೆ

-

biblia +

ಬೈಬಲ್

-

biskup +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

błogosławieństwo +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

buddyzm +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

chrześcijaństwo +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

prezent bożenarodzeniowy +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

choinka +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

kościół +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

trumna +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

tworzenie +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

krucyfiks +

ಶಿಲುಬೆ

-

diabeł +

ದೆವ್ವ

-

bóg +

ದೇವರು

-

hinduizm +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

islam +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

judaizm +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

medytacja +

ಧ್ಯಾನ

-

mumia +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

muzułmanin +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

papież +

ಪೋಪ್

-

modlitwa +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

ksiądz +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

religia +

ಮತ

-

nabożeństwo +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

synagoga +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

świątynia +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

grobowiec +

ಸಮಾಧಿ

-
Wielkanoc
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
pisanka
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
anioł
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
dzwon
ಗಂಟೆ

-
biblia
ಬೈಬಲ್

-
biskup
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
błogosławieństwo
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
buddyzm
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
chrześcijaństwo
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
prezent bożenarodzeniowy
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
choinka
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
kościół
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
trumna
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
tworzenie
ಸೃಷ್ಟಿ

-
krucyfiks
ಶಿಲುಬೆ

-
diabeł
ದೆವ್ವ

-
bóg
ದೇವರು

-
hinduizm
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
islam
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
judaizm
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
medytacja
ಧ್ಯಾನ

-
mumia
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
muzułmanin
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
papież
ಪೋಪ್

-
modlitwa
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
ksiądz
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
religia
ಮತ

-
nabożeństwo
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
synagoga
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
świątynia
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
grobowiec
ಸಮಾಧಿ