ಪ್ರಕೃತಿ     
Natureza

-

o arco +

ಕಮಾನು

-

o celeiro +

ಕಣಜ

-

a baía +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

a praia +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

a bolha +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

a caverna +

ಗುಹೆ

-

a quinta +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

o fogo +

ಬೆಂಕಿ

-

a pegada +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

o globo +

ಭೂಮಂಡಲ

-

a colheita +

ಕೊಯ್ಲು

-

os fardos de feno +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

o lago +

ಕೆರೆ

-

a folha +

ಎಲೆ

-

a montanha +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

o oceano +

ಸಾಗರ

-

o panorama +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

a rocha +

ಬಂಡೆ

-

a nascente +

ಚಿಲುಮೆ

-

o pântano +

ಜೌಗು

-

a árvore +

ಮರ

-

o tronco da árvore +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

o vale +

ಕಣಿವೆ

-

a paisagem +

ನೋಟ

-

o jato de água +

ಜಲಧಾರೆ

-

a catarata +

ಜಲಪಾತ

-

a onda +

ಅಲೆ

-
o arco
ಕಮಾನು

-
o celeiro
ಕಣಜ

-
a baía
ಕೊಲ್ಲಿ

-
a praia
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
a bolha
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
a caverna
ಗುಹೆ

-
a quinta
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
o fogo
ಬೆಂಕಿ

-
a pegada
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
o globo
ಭೂಮಂಡಲ

-
a colheita
ಕೊಯ್ಲು

-
os fardos de feno
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
o lago
ಕೆರೆ

-
a folha
ಎಲೆ

-
a montanha
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
o oceano
ಸಾಗರ

-
o panorama
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
a rocha
ಬಂಡೆ

-
a nascente
ಚಿಲುಮೆ

-
o pântano
ಜೌಗು

-
a árvore
ಮರ

-
o tronco da árvore
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
o vale
ಕಣಿವೆ

-
a paisagem
ನೋಟ

-
o jato de água
ಜಲಧಾರೆ

-
a catarata
ಜಲಪಾತ

-
a onda
ಅಲೆ