ಪೀಠೋಪಕರಣ     
Mobiliário

-

a poltrona

ವಿರಾಮ ಕುರ್ಚಿ

-

a cama

ಹಾಸಿಗೆ

-

a roupa de cama

ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು

-

a estante

ಪುಸ್ತಕ ಅಲಮಾರು

-

a carpete

ಜಮಖಾನ

-

a cadeira

ಕುರ್ಚಿ

-

a cómoda

ಸೆಳೆಖಾನೆಯ ಪೆಠಾರಿ

-

o berço

ತೊಟ್ಟಿಲು

-

o armário

ಬೀರು

-

a cortina

ತೆರೆ

-

a cortina

ಪರದೆ

-

a mesa

ಇಳಿ ಮೇಜು

-

a ventoinha

ವಿದ್ಯುತ್ ಬೀಸಣಿಗೆ

-

o tapete

ಚಾಪೆ

-

o parque

ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಆವರಣ

-

a cadeira de balanço

ತೂಗು ಕುರ್ಚಿ

-

o cofre

ತಿಜೋರಿ

-

o assento

ಆಸನ

-

a prateleira

ಕಪಾಟು

-

a mesa lateral

ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಜು

-

o sofá

ಸೋಫ

-

o banco alto

ಸ್ಟೂಲ್

-

a mesa

ಮೇಜು

-

o candeeiro de mesa

ಮೇಜು ದೀಪ

-

o cesto dos papéis

ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ

-
a poltrona
ವಿರಾಮ ಕುರ್ಚಿ

-
a cama
ಹಾಸಿಗೆ

-
a roupa de cama
ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು

-
a estante
ಪುಸ್ತಕ ಅಲಮಾರು

-
a carpete
ಜಮಖಾನ

-
a cadeira
ಕುರ್ಚಿ

-
a cómoda
ಸೆಳೆಖಾನೆಯ ಪೆಠಾರಿ

-
o berço
ತೊಟ್ಟಿಲು

-
o armário
ಬೀರು

-
a cortina
ತೆರೆ

-
a cortina
ಪರದೆ

-
a mesa
ಇಳಿ ಮೇಜು

-
a ventoinha
ವಿದ್ಯುತ್ ಬೀಸಣಿಗೆ

-
o tapete
ಚಾಪೆ

-
o parque
ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಆವರಣ

-
a cadeira de balanço
ತೂಗು ಕುರ್ಚಿ

-
o cofre
ತಿಜೋರಿ

-
o assento
ಆಸನ

-
a prateleira
ಕಪಾಟು

-
a mesa lateral
ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಜು

-
o sofá
ಸೋಫ

-
o banco alto
ಸ್ಟೂಲ್

-
a mesa
ಮೇಜು

-
o candeeiro de mesa
ಮೇಜು ದೀಪ

-
o cesto dos papéis
ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ