ಸಸ್ಯಗಳು     
Plantas

-

o bambu +

ಬೊಂಬು

-

a flor +

ಹೂವು

-

o ramo de flores +

ಹೂಗುಚ್ಚ

-

o ramo +

ರೆಂಬೆ

-

o botão +

ಮೊಗ್ಗು

-

o cacto +

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-

o trevo +

ಕ್ಲೋವರ್

-

a pinha +

ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-

o fidalguinho +

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-

o açafrão +

ಕ್ರೋಕಸ್

-

o narciso +

ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-

a margarida +

ಡೇಯ್ಸಿ

-

o dente-de-leão +

ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-

a flor +

ಹೂವು

-

a folhagem +

ಎಲೆಗುಂಪು

-

o grão +

ಕಾಳು

-

a relva +

ಹುಲ್ಲು

-

o crescimento +

ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

o jacinto +

ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-

o relvado +

ಹಸಲೆ

-

o lírio +

ಲಿಲ್ಲಿ

-

a linhaça +

ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-

o cogumelo +

ಅಣಬೆ

-

a oliveira +

ಓಲಿವ್ ಮರ

-

a palmeira +

ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-

o amor-perfeito +

ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-

o pessegueiro +

ಪೀಚ್ ಮರ

-

a planta +

ಗಿಡ

-

a papoila +

ಗಸಗಸೆ

-

a raiz +

ಬೇರು

-

a rosa +

ಗುಲಾಬಿ

-

a semente +

ಬೀಜ

-

o galanthus +

ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-

o girassol +

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-

o espinho +

ಮುಳ್ಳು

-

o tronco +

ಕಾಂಡ

-

a tulipa +

ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-

o nenúfar +

ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-

o trigo +

ಗೋಧಿ

-
o bambu
ಬೊಂಬು

-
a flor
ಹೂವು

-
o ramo de flores
ಹೂಗುಚ್ಚ

-
o ramo
ರೆಂಬೆ

-
o botão
ಮೊಗ್ಗು

-
o cacto
ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-
o trevo
ಕ್ಲೋವರ್

-
a pinha
ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-
o fidalguinho
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-
o açafrão
ಕ್ರೋಕಸ್

-
o narciso
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-
a margarida
ಡೇಯ್ಸಿ

-
o dente-de-leão
ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-
a flor
ಹೂವು

-
a folhagem
ಎಲೆಗುಂಪು

-
o grão
ಕಾಳು

-
a relva
ಹುಲ್ಲು

-
o crescimento
ಬೆಳವಣಿಗೆ

-
o jacinto
ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-
o relvado
ಹಸಲೆ

-
o lírio
ಲಿಲ್ಲಿ

-
a linhaça
ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-
o cogumelo
ಅಣಬೆ

-
a oliveira
ಓಲಿವ್ ಮರ

-
a palmeira
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-
o amor-perfeito
ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-
o pessegueiro
ಪೀಚ್ ಮರ

-
a planta
ಗಿಡ

-
a papoila
ಗಸಗಸೆ

-
a raiz
ಬೇರು

-
a rosa
ಗುಲಾಬಿ

-
a semente
ಬೀಜ

-
o galanthus
ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-
o girassol
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-
o espinho
ಮುಳ್ಳು

-
o tronco
ಕಾಂಡ

-
a tulipa
ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-
o nenúfar
ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-
o trigo
ಗೋಧಿ