ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Termos abstratos

-

a administração

ಆಡಳಿತ

-

a publicidade

ಜಾಹೀರಾತು

-

a seta

ಬಾಣ

-

a proibição

ನಿಷೇಧ

-

a carreira

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

o centro

ಕೇಂದ್ರ

-

a escolha

ಆಯ್ಕೆ

-

a colaboração

ಸಹಯೋಗ

-

a cor

ಬಣ್ಣ

-

o contato

ಸಂಪರ್ಕ

-

o perigo

ಅಪಾಯ

-

a declaração de amor

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

o declínio

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

a definição

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

a diferença

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

a dificuldade

ಕಷ್ಟ

-

a direção

ದಿಕ್ಕು

-

a descoberta

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

o distúrbio

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

a distância

ಅಂತರ

-

a diversidade

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

o esforço

ಪ್ರಯಾಸ

-

a exploração

ಶೋಧನೆ

-

a queda

ಬೀಳು

-

a força

ಶಕ್ತಿ

-

a fragrância

ಸುವಾಸನೆ

-

a liberdade

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

o fantasma

ಭೂತ

-

a metade

ಅರ್ಧ

-

a altura

ಎತ್ತರ

-

a ajuda

ಸಹಾಯ

-

o esconderijo

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

a pátria

ತಾಯ್ನಾಡು

-

a higiene

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

a ideia

ಆಲೋಚನೆ

-

a ilusão

ಭ್ರಮೆ

-

a imaginação

ಕಲ್ಪನೆ

-

a inteligência

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

o convite

ಆಹ್ವಾನ

-

a justiça

ನ್ಯಾಯ

-

a luz

ಬೆಳಕು

-

o olhar

ನೋಟ

-

a perda

ನಷ್ಟ

-

a ampliação

ವರ್ಧನೆ

-

o erro

ತಪ್ಪು

-

o assassinato

ಕೊಲೆ

-

a nação

ದೇಶ

-

a novidade

ಹೊಸತನ

-

a opção

ಆಯ್ಕೆ

-

a paciência

ಸಹನೆ

-

o planeamento

ಯೋಜನೆ

-

o problema

ತೊಡಕು

-

a proteção

ರಕ್ಷಣೆ

-

a reflexão

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

a república

ಗಣತಂತ್ರ

-

o risco

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

a segurança

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

o segredo

ಗುಟ್ಟು

-

o sexo

ಲಿಂಗ

-

a sombra

ನೆರಳು

-

o tamanho

ಗಾತ್ರ

-

a solidariedade

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

o sucesso

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

o apoio

ಆಧಾರ

-

a tradição

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

o peso

ತೂಕ

-
a administração
ಆಡಳಿತ

-
a publicidade
ಜಾಹೀರಾತು

-
a seta
ಬಾಣ

-
a proibição
ನಿಷೇಧ

-
a carreira
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
o centro
ಕೇಂದ್ರ

-
a escolha
ಆಯ್ಕೆ

-
a colaboração
ಸಹಯೋಗ

-
a cor
ಬಣ್ಣ

-
o contato
ಸಂಪರ್ಕ

-
o perigo
ಅಪಾಯ

-
a declaração de amor
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
o declínio
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
a definição
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
a diferença
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
a dificuldade
ಕಷ್ಟ

-
a direção
ದಿಕ್ಕು

-
a descoberta
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
o distúrbio
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
a distância
ದೂರ

-
a distância
ಅಂತರ

-
a diversidade
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
o esforço
ಪ್ರಯಾಸ

-
a exploração
ಶೋಧನೆ

-
a queda
ಬೀಳು

-
a força
ಶಕ್ತಿ

-
a fragrância
ಸುವಾಸನೆ

-
a liberdade
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
o fantasma
ಭೂತ

-
a metade
ಅರ್ಧ

-
a altura
ಎತ್ತರ

-
a ajuda
ಸಹಾಯ

-
o esconderijo
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
a pátria
ತಾಯ್ನಾಡು

-
a higiene
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
a ideia
ಆಲೋಚನೆ

-
a ilusão
ಭ್ರಮೆ

-
a imaginação
ಕಲ್ಪನೆ

-
a inteligência
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
o convite
ಆಹ್ವಾನ

-
a justiça
ನ್ಯಾಯ

-
a luz
ಬೆಳಕು

-
o olhar
ನೋಟ

-
a perda
ನಷ್ಟ

-
a ampliação
ವರ್ಧನೆ

-
o erro
ತಪ್ಪು

-
o assassinato
ಕೊಲೆ

-
a nação
ದೇಶ

-
a novidade
ಹೊಸತನ

-
a opção
ಆಯ್ಕೆ

-
a paciência
ಸಹನೆ

-
o planeamento
ಯೋಜನೆ

-
o problema
ತೊಡಕು

-
a proteção
ರಕ್ಷಣೆ

-
a reflexão
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
a república
ಗಣತಂತ್ರ

-
o risco
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
a segurança
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
o segredo
ಗುಟ್ಟು

-
o sexo
ಲಿಂಗ

-
a sombra
ನೆರಳು

-
o tamanho
ಗಾತ್ರ

-
a solidariedade
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
o sucesso
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
o apoio
ಆಧಾರ

-
a tradição
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
o peso
ತೂಕ