ಸಂಗೀತ     
Música

-

o acordeão +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

a balalaika +

ಬಲಲೈಕಾ

-

a banda +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

o banjo +

ಬಾಂಜೊ

-

o clarinete +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

o concerto +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

o tambor +

ಮದ್ದಲೆ

-

a bateria +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

a flauta +

ಕೊಳಲು

-

o piano de cauda +

ಪಿಯಾನೊ

-

a guitarra +

ಗಿಟಾರ್

-

o salão +

ಸಭಾಂಗಣ

-

o teclado +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

a gaita / a harmônica +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

a música +

ಸಂಗೀತ

-

a estante para partitura +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

a nota +

ಸ್ವರ

-

o órgão +

ಆರ್ಗನ್

-

o piano +

ಪಿಯಾನೊ

-

o saxofone +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

o cantor +

ಹಾಡುಗಾರ

-

a corda +

ತಂತಿ

-

a trombeta +

ತುತ್ತೂರಿ

-

o trombeteiro +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

o violino +

ಪಿಟೀಲು

-

o estojo de violino +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

o xilofone +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
o acordeão
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
a balalaika
ಬಲಲೈಕಾ

-
a banda
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
o banjo
ಬಾಂಜೊ

-
o clarinete
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
o concerto
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
o tambor
ಮದ್ದಲೆ

-
a bateria
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
a flauta
ಕೊಳಲು

-
o piano de cauda
ಪಿಯಾನೊ

-
a guitarra
ಗಿಟಾರ್

-
o salão
ಸಭಾಂಗಣ

-
o teclado
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
a gaita / a harmônica
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
a música
ಸಂಗೀತ

-
a estante para partitura
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
a nota
ಸ್ವರ

-
o órgão
ಆರ್ಗನ್

-
o piano
ಪಿಯಾನೊ

-
o saxofone
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
o cantor
ಹಾಡುಗಾರ

-
a corda
ತಂತಿ

-
a trombeta
ತುತ್ತೂರಿ

-
o trombeteiro
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
o violino
ಪಿಟೀಲು

-
o estojo de violino
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
o xilofone
ಸೈಲೋಫೋನ್