ಪ್ರಕೃತಿ     
Natură

-

arc +

ಕಮಾನು

-

hambar +

ಕಣಜ

-

golf +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

plajă +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

balonaș +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

peşteră +

ಗುಹೆ

-

fermă +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

incendiu +

ಬೆಂಕಿ

-

amprenta +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

lume +

ಭೂಮಂಡಲ

-

recolta +

ಕೊಯ್ಲು

-

baloturi de fân +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

lac +

ಕೆರೆ

-

frunză +

ಎಲೆ

-

munte +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

ocean +

ಸಾಗರ

-

panoramă +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

piatră +

ಬಂಡೆ

-

primăvară +

ಚಿಲುಮೆ

-

mlaştină +

ಜೌಗು

-

copac +

ಮರ

-

trunchi de copac +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

vale +

ಕಣಿವೆ

-

priveliște +

ನೋಟ

-

jet de apă +

ಜಲಧಾರೆ

-

cascada +

ಜಲಪಾತ

-

val +

ಅಲೆ

-
arc
ಕಮಾನು

-
hambar
ಕಣಜ

-
golf
ಕೊಲ್ಲಿ

-
plajă
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
balonaș
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
peşteră
ಗುಹೆ

-
fermă
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
incendiu
ಬೆಂಕಿ

-
amprenta
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
lume
ಭೂಮಂಡಲ

-
recolta
ಕೊಯ್ಲು

-
baloturi de fân
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
lac
ಕೆರೆ

-
frunză
ಎಲೆ

-
munte
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
ocean
ಸಾಗರ

-
panoramă
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
piatră
ಬಂಡೆ

-
primăvară
ಚಿಲುಮೆ

-
mlaştină
ಜೌಗು

-
copac
ಮರ

-
trunchi de copac
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
vale
ಕಣಿವೆ

-
priveliște
ನೋಟ

-
jet de apă
ಜಲಧಾರೆ

-
cascada
ಜಲಪಾತ

-
val
ಅಲೆ