ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Termeni abstracţi

-

administrare

ಆಡಳಿತ

-

publicitate

ಜಾಹೀರಾತು

-

săgeata

ಬಾಣ

-

interdicție

ನಿಷೇಧ

-

cariera

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

centru

ಕೇಂದ್ರ

-

alegere

ಆಯ್ಕೆ

-

colaborare

ಸಹಯೋಗ

-

culoarea

ಬಣ್ಣ

-

contact

ಸಂಪರ್ಕ

-

pericol

ಅಪಾಯ

-

declaraţie de dragoste

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

declin

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

definiție

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

diferenţă

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

dificultatea

ಕಷ್ಟ

-

direcţie

ದಿಕ್ಕು

-

descoperirea

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

tulburare

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

distanță

ದೂರ

-

distanță

ಅಂತರ

-

diversitatea

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

efort

ಪ್ರಯಾಸ

-

explorare

ಶೋಧನೆ

-

toamna

ಬೀಳು

-

forţa

ಶಕ್ತಿ

-

parfumul

ಸುವಾಸನೆ

-

libertate

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

fantoma

ಭೂತ

-

jumătate

ಅರ್ಧ

-

înălţimea

ಎತ್ತರ

-

ajutor

ಸಹಾಯ

-

ascunzătoare

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

patrie

ತಾಯ್ನಾಡು

-

igiena

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

ideea

ಆಲೋಚನೆ

-

iluzia

ಭ್ರಮೆ

-

imaginaţia

ಕಲ್ಪನೆ

-

inteligența

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

invitaţia

ಆಹ್ವಾನ

-

justiţia

ನ್ಯಾಯ

-

lumina

ಬೆಳಕು

-

aspect

ನೋಟ

-

pierdere

ನಷ್ಟ

-

mărire

ವರ್ಧನೆ

-

greșeală

ತಪ್ಪು

-

crima

ಕೊಲೆ

-

națiune

ದೇಶ

-

noutate

ಹೊಸತನ

-

opţiune

ಆಯ್ಕೆ

-

răbdare

ಸಹನೆ

-

planificare

ಯೋಜನೆ

-

problemă

ತೊಡಕು

-

protecţie

ರಕ್ಷಣೆ

-

reflecţie

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

republică

ಗಣತಂತ್ರ

-

risc

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

siguranţă

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

secret

ಗುಟ್ಟು

-

sex

ಲಿಂಗ

-

umbra

ನೆರಳು

-

dimensiunea

ಗಾತ್ರ

-

solidaritatea

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

succes

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

sprijinul

ಆಧಾರ

-

tradiţia

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

greutatea

ತೂಕ

-
administrare
ಆಡಳಿತ

-
publicitate
ಜಾಹೀರಾತು

-
săgeata
ಬಾಣ

-
interdicție
ನಿಷೇಧ

-
cariera
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
centru
ಕೇಂದ್ರ

-
alegere
ಆಯ್ಕೆ

-
colaborare
ಸಹಯೋಗ

-
culoarea
ಬಣ್ಣ

-
contact
ಸಂಪರ್ಕ

-
pericol
ಅಪಾಯ

-
declaraţie de dragoste
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
declin
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
definiție
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
diferenţă
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
dificultatea
ಕಷ್ಟ

-
direcţie
ದಿಕ್ಕು

-
descoperirea
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
tulburare
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
distanță
ದೂರ

-
distanță
ಅಂತರ

-
diversitatea
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
efort
ಪ್ರಯಾಸ

-
explorare
ಶೋಧನೆ

-
toamna
ಬೀಳು

-
forţa
ಶಕ್ತಿ

-
parfumul
ಸುವಾಸನೆ

-
libertate
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
fantoma
ಭೂತ

-
jumătate
ಅರ್ಧ

-
înălţimea
ಎತ್ತರ

-
ajutor
ಸಹಾಯ

-
ascunzătoare
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
patrie
ತಾಯ್ನಾಡು

-
igiena
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
ideea
ಆಲೋಚನೆ

-
iluzia
ಭ್ರಮೆ

-
imaginaţia
ಕಲ್ಪನೆ

-
inteligența
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
invitaţia
ಆಹ್ವಾನ

-
justiţia
ನ್ಯಾಯ

-
lumina
ಬೆಳಕು

-
aspect
ನೋಟ

-
pierdere
ನಷ್ಟ

-
mărire
ವರ್ಧನೆ

-
greșeală
ತಪ್ಪು

-
crima
ಕೊಲೆ

-
națiune
ದೇಶ

-
noutate
ಹೊಸತನ

-
opţiune
ಆಯ್ಕೆ

-
răbdare
ಸಹನೆ

-
planificare
ಯೋಜನೆ

-
problemă
ತೊಡಕು

-
protecţie
ರಕ್ಷಣೆ

-
reflecţie
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
republică
ಗಣತಂತ್ರ

-
risc
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
siguranţă
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
secret
ಗುಟ್ಟು

-
sex
ಲಿಂಗ

-
umbra
ನೆರಳು

-
dimensiunea
ಗಾತ್ರ

-
solidaritatea
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
succes
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
sprijinul
ಆಧಾರ

-
tradiţia
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
greutatea
ತೂಕ