ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Materiale

-

alamă

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

ciment

ಸಿಮೆಂಟ್

-

ceramică

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

cârpă

ಅರಿವೆ

-

cârpă

ಬಟ್ಟೆ

-

bumbac

ಹತ್ತಿ

-

cristal

ಹರಳು

-

murdărie

ಕೊಳೆ

-

lipici

ಗೋಂದು

-

piele

ಚರ್ಮ

-

metal

ಲೋಹ

-

ulei

ಎಣ್ಣೆ

-

pulbere

ಹುಡಿ

-

sare

ಉಪ್ಪು

-

nisip

ಮರಳು

-

resturi

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

argint

ಬೆಳ್ಳಿ

-

piatră

ಕಲ್ಲು

-

paie

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

lemn

ಮರ

-

lână

ಉಣ್ಣೆ

-
alamă
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
ciment
ಸಿಮೆಂಟ್

-
ceramică
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
cârpă
ಅರಿವೆ

-
cârpă
ಬಟ್ಟೆ

-
bumbac
ಹತ್ತಿ

-
cristal
ಹರಳು

-
murdărie
ಕೊಳೆ

-
lipici
ಗೋಂದು

-
piele
ಚರ್ಮ

-
metal
ಲೋಹ

-
ulei
ಎಣ್ಣೆ

-
pulbere
ಹುಡಿ

-
sare
ಉಪ್ಪು

-
nisip
ಮರಳು

-
resturi
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
argint
ಬೆಳ್ಳಿ

-
piatră
ಕಲ್ಲು

-
paie
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
lemn
ಮರ

-
lână
ಉಣ್ಣೆ