ಖರೀದಿ     
Cumpărături

-

brutărie

ಬೇಕರಿ

-

cod de bare

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

librarie

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

cafenea

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

farmacie

ಔಷಧಾಗಾರ

-

curăţătorie chimică

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

floarea magazin

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

cadou

ಉಡುಗೊರೆ

-

piaţă

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

hală de piaţă

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

stand de ziare

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

farmacie

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

oficiu postal

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

ceramica

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

de vânzare

ಮಾರಾಟ

-

magazin

ಅಂಗಡಿ

-

cumparaturi

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

pungă de cumpărături

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

coş de cumpărături

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

cărucior de cumprături

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

tur de cumpărături

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
brutărie
ಬೇಕರಿ

-
cod de bare
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
librarie
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
cafenea
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
farmacie
ಔಷಧಾಗಾರ

-
curăţătorie chimică
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
floarea magazin
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
cadou
ಉಡುಗೊರೆ

-
piaţă
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
hală de piaţă
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
stand de ziare
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
farmacie
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
oficiu postal
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
ceramica
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
de vânzare
ಮಾರಾಟ

-
magazin
ಅಂಗಡಿ

-
cumparaturi
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
pungă de cumpărături
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
coş de cumpărături
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
cărucior de cumprături
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
tur de cumpărături
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ