ಮತ / ಧರ್ಮ     
Náboženstvo

-

Veľká noc +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

veľkonočné vajíčko +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

anjel +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

zvon +

ಗಂಟೆ

-

biblia +

ಬೈಬಲ್

-

biskup +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

požehnanie +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

budhizmus +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

kresťanstvo +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

vianočný darček +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

vianočný stromček +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

kostol +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

rakva +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

stvorenie +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

krucifix +

ಶಿಲುಬೆ

-

diabol +

ದೆವ್ವ

-

Boh +

ದೇವರು

-

hinduizmus +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

islam +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

judaizmus +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

meditácia +

ಧ್ಯಾನ

-

múmia +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

moslim +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

pápež +

ಪೋಪ್

-

modlitba +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

kňaz +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

náboženstvo +

ಮತ

-

bohoslužba +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

synagóga +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

chrám +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

hrobka +

ಸಮಾಧಿ

-
Veľká noc
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
veľkonočné vajíčko
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
anjel
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
zvon
ಗಂಟೆ

-
biblia
ಬೈಬಲ್

-
biskup
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
požehnanie
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
budhizmus
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
kresťanstvo
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
vianočný darček
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
vianočný stromček
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
kostol
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
rakva
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
stvorenie
ಸೃಷ್ಟಿ

-
krucifix
ಶಿಲುಬೆ

-
diabol
ದೆವ್ವ

-
Boh
ದೇವರು

-
hinduizmus
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
islam
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
judaizmus
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
meditácia
ಧ್ಯಾನ

-
múmia
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
moslim
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
pápež
ಪೋಪ್

-
modlitba
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
kňaz
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
náboženstvo
ಮತ

-
bohoslužba
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
synagóga
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
chrám
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
hrobka
ಸಮಾಧಿ