ಮತ / ಧರ್ಮ     
Vera

-

Velika noč +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

velikonočno jajce +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

angel +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

zvonec +

ಗಂಟೆ

-

sveto pismo +

ಬೈಬಲ್

-

škof +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

blagoslov +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

budizem +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

krščanstvo +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

božično darilo +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

božično drevo +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

cerkev +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

krsta +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

stvaritev +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

križ +

ಶಿಲುಬೆ

-

hudič +

ದೆವ್ವ

-

bog +

ದೇವರು

-

hinduizem +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

islam +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

judovstvo +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

meditacija +

ಧ್ಯಾನ

-

mumija +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

musliman +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

papež +

ಪೋಪ್

-

molitev +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

duhovnik +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

religija +

ಮತ

-

bogoslužje +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

sinagoga +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

tempelj +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

grobnica +

ಸಮಾಧಿ

-
Velika noč
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
velikonočno jajce
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
angel
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
zvonec
ಗಂಟೆ

-
sveto pismo
ಬೈಬಲ್

-
škof
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
blagoslov
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
budizem
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
krščanstvo
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
božično darilo
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
božično drevo
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
cerkev
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
krsta
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
stvaritev
ಸೃಷ್ಟಿ

-
križ
ಶಿಲುಬೆ

-
hudič
ದೆವ್ವ

-
bog
ದೇವರು

-
hinduizem
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
islam
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
judovstvo
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
meditacija
ಧ್ಯಾನ

-
mumija
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
musliman
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
papež
ಪೋಪ್

-
molitev
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
duhovnik
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
religija
ಮತ

-
bogoslužje
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
sinagoga
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
tempelj
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
grobnica
ಸಮಾಧಿ