ಖರೀದಿ     
Nakupovanje

-

pekarna

ಬೇಕರಿ

-

črtna koda

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

knjigarna

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

kavarna

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

drogerija

ಔಷಧಾಗಾರ

-

čiščenje

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

cvetličarna

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

darilo

ಉಡುಗೊರೆ

-

trg

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

tržnica

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

trafika

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

lekarna

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

pošta

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

lončarstvo

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

prodaja

ಮಾರಾಟ

-

trgovina

ಅಂಗಡಿ

-

nakupovanje

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

nakupovalna vrečka

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

nakupovalna košarica

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

nakupovalni voziček

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

nakupovalni izlet

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
pekarna
ಬೇಕರಿ

-
črtna koda
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
knjigarna
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
kavarna
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
drogerija
ಔಷಧಾಗಾರ

-
čiščenje
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
cvetličarna
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
darilo
ಉಡುಗೊರೆ

-
trg
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
tržnica
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
trafika
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
lekarna
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
pošta
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
lončarstvo
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
prodaja
ಮಾರಾಟ

-
trgovina
ಅಂಗಡಿ

-
nakupovanje
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
nakupovalna vrečka
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
nakupovalna košarica
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
nakupovalni voziček
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
nakupovalni izlet
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ