ಉಪಕರಣಗಳು     
工具

-


máo

ಲಂಗರು

-

铁砧
tiě zhēn

ಬಡಿಗಲ್ಲು

-

刀片
dāopiàn

ಅಲಗು

-

木版
mùbǎn

ಹಲಗೆ

-

螺栓
luóshuān

ಮೊಳೆ / ಬೋಲ್ಟ್

-

开瓶器
kāi píng qì

ಸೀಸೆ ತೆರಪು

-

扫帚
sàozhǒu

ಪೊರಕೆ

-

刷子
shuāzi

ಬ್ರಷ್

-


tǒng

ಬಾನೆ

-

电动圆锯
diàndòng yuán jù

ವರ್ತುಲ ಗರಗಸ

-

开罐器
kāi guàn qì

ಡಬ್ಬಿ ತೆರಪು

-

链子
liànzi

ಸರಪಳಿ

-

“电锯
“diàn jù

ಸರಪಳಿ ಗರಗಸ

-

圆锯片
yuán jù piàn

ವರ್ತುಲ ಗರಗಸದ ಅಲಗು

-

电钻
diànzuàn

ಬೈರಿಗೆ ಯಂತ್ರ / ಡ್ರಿಲ್ ಯಂತ್ರ

-

小撮子
xiǎo zuǒ zi

ಕಸದ ಮೊರ

-

花园软管
huāyuán ruǎn guǎn

ತೋಟದ ಮೆದುಗೊಳವೆ

-

擦菜板
cā cài bǎn

ತುರಿಯುವ ಮಣೆ

-

锤子
chuízi

ಸುತ್ತಿಗೆ

-

合页
hé yè

ತಿರುಗಣಿ

-

钩子
gōuzi

ಕೊಕ್ಕೆ

-

信件磅秤
xìnjiàn bàngchèng

ಟಪ್ಪಾಲು ತಕ್ಕಡಿ

-

磁铁
cítiě

ಅಯಸ್ಕಾಂತ

-

铲子
chǎnzi

ಕಲಬತ್ತು

-

钉子
dīngzi

ಮೊಳೆ

-


zhēn

ಸೂಜಿ

-

网络
wǎngluò

ಜಾಲಬಂಧ

-

螺母
luómǔ

ಒಳತಿರುಪು ಗಟ್ಟಿ/ ನಟ್

-

刮刀
guādāo

ಕಲಸಲಗು

-

托盘
tuōpán

ತಟ್ಟು ಹಲಗೆ

-

铁叉
tiě chā

ಕವಲುಗೋಲು

-

钳子
qiánzi

ಚಿಮ್ಮಟ

-

手推车
shǒutuīchē

ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿ

-

耙子
bàzi

ಕುಂಟೆ

-

修复
xiūfù

ನೇರ್ಪಡಿಸು

-

绳子
shéngzi

ಹಗ್ಗ

-

尺子
chǐzi

ಗಜಕೋಲು

-


ಗರಗಸ

-

剪刀
jiǎndāo

ಕತ್ತರಿ

-

螺丝
luósī

ತಿರುಪು

-

螺丝刀
luósīdāo

ತಿರುಪುಳಿ

-

缝纫线
féngrèn xiàn

ಹೊಲಿಗೆ ದಾರ

-

铁铲
tiě chǎn

ಮೊರಗುದ್ದಲಿ

-

纺车
fǎngchē

ತಿರುಗು ರಾಟೆ

-

螺旋弹簧
luóxuán tánhuáng

ಸುರುಳಿ ಎಗರುಪಟ್ಟಿ/ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್

-

线轴
xiànzhóu

ಉರುಳೆ

-

钢索
gāng suǒ

ಉಕ್ಕಿನ ಹೊರಜಿ

-

胶带
jiāodài

ಪಟ್ಟಿ

-

螺纹
luówén

ನೂಲು

-

工具
gōngjù

ಉಪಕರಣ

-

工具箱
gōngjù xiāng

ಉಪಕರಣಗಳ ಡಬ್ಬಿ

-

镊子
nièzi

ಸಣ್ಣ ಚಿಮುಟ

-

台钳
tái qián

ಹಿಡಿಕೆ

-

焊接设备
hànjiē shèbèi

ಬೆಸುಗೆ ಉಪಕರಣ

-

独轮车
dúlúnchē

ಕೈಬಂಡಿ

-

木屑
mùxiè

ಮರದ ಚಕ್ಕೆ

-

扳手
bānshǒu

ತಿರಿಚುಳಿ

-

máo
ಲಂಗರು

-
铁砧
tiě zhēn
ಬಡಿಗಲ್ಲು

-
刀片
dāopiàn
ಅಲಗು

-
木版
mùbǎn
ಹಲಗೆ

-
螺栓
luóshuān
ಮೊಳೆ / ಬೋಲ್ಟ್

-
开瓶器
kāi píng qì
ಸೀಸೆ ತೆರಪು

-
扫帚
sàozhǒu
ಪೊರಕೆ

-
刷子
shuāzi
ಬ್ರಷ್

-

tǒng
ಬಾನೆ

-
电动圆锯
diàndòng yuán jù
ವರ್ತುಲ ಗರಗಸ

-
开罐器
kāi guàn qì
ಡಬ್ಬಿ ತೆರಪು

-
链子
liànzi
ಸರಪಳಿ

-
“电锯
“diàn jù
ಸರಪಳಿ ಗರಗಸ

-
凿子
záozi
ಉಳಿ

-
圆锯片
yuán jù piàn
ವರ್ತುಲ ಗರಗಸದ ಅಲಗು

-
电钻
diànzuàn
ಬೈರಿಗೆ ಯಂತ್ರ / ಡ್ರಿಲ್ ಯಂತ್ರ

-
小撮子
xiǎo zuǒ zi
ಕಸದ ಮೊರ

-
花园软管
huāyuán ruǎn guǎn
ತೋಟದ ಮೆದುಗೊಳವೆ

-
擦菜板
cā cài bǎn
ತುರಿಯುವ ಮಣೆ

-
锤子
chuízi
ಸುತ್ತಿಗೆ

-
合页
hé yè
ತಿರುಗಣಿ

-
钩子
gōuzi
ಕೊಕ್ಕೆ

-
梯子
tīzi
ಏಣಿ

-
信件磅秤
xìnjiàn bàngchèng
ಟಪ್ಪಾಲು ತಕ್ಕಡಿ

-
磁铁
cítiě
ಅಯಸ್ಕಾಂತ

-
铲子
chǎnzi
ಕಲಬತ್ತು

-
钉子
dīngzi
ಮೊಳೆ

-

zhēn
ಸೂಜಿ

-
网络
wǎngluò
ಜಾಲಬಂಧ

-
螺母
luómǔ
ಒಳತಿರುಪು ಗಟ್ಟಿ/ ನಟ್

-
刮刀
guādāo
ಕಲಸಲಗು

-
托盘
tuōpán
ತಟ್ಟು ಹಲಗೆ

-
铁叉
tiě chā
ಕವಲುಗೋಲು

-
刨床
bàochuáng
ತೋಪಡ

-
钳子
qiánzi
ಚಿಮ್ಮಟ

-
手推车
shǒutuīchē
ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿ

-
耙子
bàzi
ಕುಂಟೆ

-
修复
xiūfù
ನೇರ್ಪಡಿಸು

-
绳子
shéngzi
ಹಗ್ಗ

-
尺子
chǐzi
ಗಜಕೋಲು

-


ಗರಗಸ

-
剪刀
jiǎndāo
ಕತ್ತರಿ

-
螺丝
luósī
ತಿರುಪು

-
螺丝刀
luósīdāo
ತಿರುಪುಳಿ

-
缝纫线
féngrèn xiàn
ಹೊಲಿಗೆ ದಾರ

-
铁铲
tiě chǎn
ಮೊರಗುದ್ದಲಿ

-
纺车
fǎngchē
ತಿರುಗು ರಾಟೆ

-
螺旋弹簧
luóxuán tánhuáng
ಸುರುಳಿ ಎಗರುಪಟ್ಟಿ/ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್

-
线轴
xiànzhóu
ಉರುಳೆ

-
钢索
gāng suǒ
ಉಕ್ಕಿನ ಹೊರಜಿ

-
胶带
jiāodài
ಪಟ್ಟಿ

-
螺纹
luówén
ನೂಲು

-
工具
gōngjù
ಉಪಕರಣ

-
工具箱
gōngjù xiāng
ಉಪಕರಣಗಳ ಡಬ್ಬಿ

-
小铲刀
xiǎo chǎn dāo
ಕರಣೆ

-
镊子
nièzi
ಸಣ್ಣ ಚಿಮುಟ

-
台钳
tái qián
ಹಿಡಿಕೆ

-
焊接设备
hànjiē shèbèi
ಬೆಸುಗೆ ಉಪಕರಣ

-
独轮车
dúlúnchē
ಕೈಬಂಡಿ

-
电线
diànxiàn
ತಂತಿ

-
木屑
mùxiè
ಮರದ ಚಕ್ಕೆ

-
扳手
bānshǒu
ತಿರಿಚುಳಿ