ಹಣಕಾಸು     
资产

-

帐户
zhànghù

ಖಾತೆ

-

银行
yínháng

ಬ್ಯಾಂಕ್

-

纸币
zhǐbì

ನೋಟು

-

支票
zhīpiào

ಚೆಕ್ಕು

-

收款处
shōu kuǎn chù

ನಗದು ಕಟ್ಟೆ

-

硬币
yìngbì

ನಾಣ್ಯ

-

货币
huòbì

ಚಲಾವಣೆಯ ನಾಣ್ಯ

-

钻石
zuànshí

ವಜ್ರ

-

美元
měiyuán

ಡಾಲರ್

-

捐赠
juānzèng

ವಂತಿಗೆ

-

欧元
ōuyuán

ಯುರೋ

-

汇率
huìlǜ

ವಿನಿಮಯ ಬೆಲೆ

-

黄金
huángjīn

ಚಿನ್ನ

-

奢侈品
shēchǐ pǐn

ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತು

-

交易所行情
jiāoyì suǒ hángqíng

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ

-

会员
huìyuán

ಸದಸ್ಯತ್ವ

-

储蓄罐
chúxù guàn

ಹಂದಿ ಆಕಾರದ ಗೋಲಕ

-

价格标签
jiàgé biāoqiān

ಬೆಲೆ ಚೀಟಿ

-

钱包
qiánbāo

ಹಣದ ಚೀಲ

-

收据
shōujù

ರಸೀದಿ

-

证券交易所
zhèngquàn jiāoyì suǒ

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

贸易
màoyì

ವ್ಯಾಪಾರ

-

财宝
cáibǎo

ನಿಕ್ಷೇಪ

-

钱包
qiánbāo

ಹಣದ ಚೀಲ

-

财富
cáifù

ಸಂಪತ್ತು

-
自动取款机
zìdòng qǔkuǎn jī
ಎ ಟಿ ಎಮ್

-
帐户
zhànghù
ಖಾತೆ

-
银行
yínháng
ಬ್ಯಾಂಕ್

-
纸币
zhǐbì
ನೋಟು

-
支票
zhīpiào
ಚೆಕ್ಕು

-
收款处
shōu kuǎn chù
ನಗದು ಕಟ್ಟೆ

-
硬币
yìngbì
ನಾಣ್ಯ

-
货币
huòbì
ಚಲಾವಣೆಯ ನಾಣ್ಯ

-
钻石
zuànshí
ವಜ್ರ

-
美元
měiyuán
ಡಾಲರ್

-
捐赠
juānzèng
ವಂತಿಗೆ

-
欧元
ōuyuán
ಯುರೋ

-
汇率
huìlǜ
ವಿನಿಮಯ ಬೆಲೆ

-
黄金
huángjīn
ಚಿನ್ನ

-
奢侈品
shēchǐ pǐn
ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತು

-
交易所行情
jiāoyì suǒ hángqíng
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ

-
会员
huìyuán
ಸದಸ್ಯತ್ವ

-

qián
ಹಣ

-
百分比
bǎifēnbǐ
ಶೇಕಡ

-
储蓄罐
chúxù guàn
ಹಂದಿ ಆಕಾರದ ಗೋಲಕ

-
价格标签
jiàgé biāoqiān
ಬೆಲೆ ಚೀಟಿ

-
钱包
qiánbāo
ಹಣದ ಚೀಲ

-
收据
shōujù
ರಸೀದಿ

-
证券交易所
zhèngquàn jiāoyì suǒ
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
贸易
màoyì
ವ್ಯಾಪಾರ

-
财宝
cáibǎo
ನಿಕ್ಷೇಪ

-
钱包
qiánbāo
ಹಣದ ಚೀಲ

-
财富
cáifù
ಸಂಪತ್ತು