ಸಂಗೀತ     
音乐

-

手风琴
shǒufēngqín
+

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

巴拉莱卡琴
bā lā láikǎ qín
+

ಬಲಲೈಕಾ

-

乐队
yuèduì
+

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

班卓琴
bān zhuō qín
+

ಬಾಂಜೊ

-

单簧管
dānhuángguǎn
+

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

演唱会
yǎnchàng huì
+

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-


+

ಮದ್ದಲೆ

-

打击乐器
dǎjí yuèqì
+

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

长笛
chángdí
+

ಕೊಳಲು

-

大钢琴
dà gāngqín
+

ಪಿಯಾನೊ

-

吉他
jítā
+

ಗಿಟಾರ್

-

礼堂
lǐtáng
+

ಸಭಾಂಗಣ

-

电子琴
diànzǐqín
+

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

口风琴
kǒu fēngqín
+

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

乐谱
yuèpǔ
+

ಸಂಗೀತ

-

乐谱架
yuèpǔ jià
+

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

音符
yīnfú
+

ಸ್ವರ

-

管风琴
guǎnfēngqín
+

ಆರ್ಗನ್

-

钢琴
gāngqín
+

ಪಿಯಾನೊ

-

萨克斯风
sàkèsī fēng
+

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

歌手
gēshǒu
+

ಹಾಡುಗಾರ

-


xián
+

ತಂತಿ

-

小号
xiǎo hào
+

ತುತ್ತೂರಿ

-

号手
hào shǒu
+

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

小提琴
xiǎotíqín
+

ಪಿಟೀಲು

-

小提琴盒
xiǎotíqín hé
+

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

木琴
mùqín
+

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
手风琴
shǒufēngqín
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
巴拉莱卡琴
bā lā láikǎ qín
ಬಲಲೈಕಾ

-
乐队
yuèduì
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
班卓琴
bān zhuō qín
ಬಾಂಜೊ

-
单簧管
dānhuángguǎn
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
演唱会
yǎnchàng huì
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-


ಮದ್ದಲೆ

-
打击乐器
dǎjí yuèqì
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
长笛
chángdí
ಕೊಳಲು

-
大钢琴
dà gāngqín
ಪಿಯಾನೊ

-
吉他
jítā
ಗಿಟಾರ್

-
礼堂
lǐtáng
ಸಭಾಂಗಣ

-
电子琴
diànzǐqín
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
口风琴
kǒu fēngqín
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
乐谱
yuèpǔ
ಸಂಗೀತ

-
乐谱架
yuèpǔ jià
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
音符
yīnfú
ಸ್ವರ

-
管风琴
guǎnfēngqín
ಆರ್ಗನ್

-
钢琴
gāngqín
ಪಿಯಾನೊ

-
萨克斯风
sàkèsī fēng
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
歌手
gēshǒu
ಹಾಡುಗಾರ

-

xián
ತಂತಿ

-
小号
xiǎo hào
ತುತ್ತೂರಿ

-
号手
hào shǒu
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
小提琴
xiǎotíqín
ಪಿಟೀಲು

-
小提琴盒
xiǎotíqín hé
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
木琴
mùqín
ಸೈಲೋಫೋನ್