Oras     
สภาพอากาศ

-

ดาว
dao

žvaigždė

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
barometras

-
เมฆ
mâyk
debesis

-
ความเย็น
kwam-yen′
šaltis

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
mėnulio pjautuvas

-
ความมืด
kwam-mêut
tamsa

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
sausra

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
žemė

-
หมอก
màwk
rūkas

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
speigas

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
slydi danga

-
ความร้อน
kwam-ráwn
karštis

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
uraganas

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
varveklis

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
žaibas

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
meteoras

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
mėnulis

-
รุ้ง
róong′
vaivorykštė

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
lietaus lašas

-
หิมะ
hì′-má′
sniegas

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
snaigė

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
senis besmegenis

-
ดาว
dao
žvaigždė

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
audra

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
audros antplūdis

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
saulė

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
saulės spindulys

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
saulėlydis

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
termometras

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
labai blogas oras

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
prieblanda

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
oras

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
drėgnos sąlygos

-
ลม
lom′
vėjas