साधनसामग्री     
材料

-

真鍮
shinchū

पितळ

-

セメント
semento

सिमेंट

-

瀬戸物
setomono

मृत्तिका

-


nuno

कापड

-

綿
wata

कापूस

-

水晶
suishō

स्फटिक

-


tsuchi

केर

-


kawa

कातडी

-

金属
kinzoku

धातू

-


abura

तेल

-


kona

पावडर

-


shio

मीठ

-


suna

वाळू

-


gin

चांदी

-


ishi

दगड

-

わら
wara

नळी

-

木材
mokuzai

लाकूड

-

ウール
ūru

लोकर

-
真鍮
shinchū
पितळ

-
セメント
semento
सिमेंट

-
瀬戸物
setomono
मृत्तिका

-
ナプキン
napukin
कापड

-

nuno
कापड

-
綿
wata
कापूस

-
水晶
suishō
स्फटिक

-

tsuchi
केर

-
接着剤
setchaku-zai
गोंद

-

kawa
कातडी

-
金属
kinzoku
धातू

-

abura
तेल

-

kona
पावडर

-

shio
मीठ

-

suna
वाळू

-
スクラップ
sukurappu
भंगार

-

gin
चांदी

-

ishi
दगड

-
わら
wara
नळी

-
木材
mokuzai
लाकूड

-
ウール
ūru
लोकर