Weer     
สภาพอากาศ

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
de barometer

-
เมฆ
mâyk
de wolk

-
ความเย็น
kwam-yen′
de kou

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
de halve maan

-
ความมืด
kwam-mêut
de duisternis

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
de droogte

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
de aarde

-
หมอก
màwk
de mist

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
de vorst

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
de gladheid

-
ความร้อน
kwam-ráwn
de warmte

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
de orkaan

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
de ijspegels

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
de bliksem

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
de meteoor

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
de maan

-
รุ้ง
róong′
de regenboog

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
de regendruppel

-
หิมะ
hì′-má′
de sneeuw

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
de sneeuwvlok

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
de sneeuwpop

-
ดาว
dao
de ster

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
de storm

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
de stormvloed

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
de zon

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
de zonnestraal

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
de zonsondergang

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
de thermometer

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
het onweer

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
de schemering

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
het weer

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
de nattigheid

-
ลม
lom′
de wind