Architectuur     
สถาปัตยกรรม

-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
+

de architectuur

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

de arena

-

โรงนา
rong-na
+

de stal

-

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
+

de barok

-

อิฐ
ìt′
+

de blokje

-

บ้านอิฐ
bân-ìt′
+

het bakstenen huis

-

สะพาน
sà′-pan
+

de brug

-

อาคาร
a-kan
+

het gebouw

-

ปราสาท
bhra-sàt
+

het kasteel

-

มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
+

de kathedraal

-

เสา
sǎo′
+

de kolom

-

สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
+

de bouwplaats

-

หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
+

de koepel

-

ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
+

de gevel

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

het voetbalstadion

-

ป้อม
bhâwm
+

het fort

-

หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
+

de gevel

-

ประตู
bhrà′-dhoo
+

de poort

-

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
+

het vakwerkhuis

-

ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
+

de vuurtoren

-

สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
+

het monument

-

มัสยิด
mát′-sà′-yít′
+

de moskee

-

อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
+

het kantoorgebouw

-

หลังคา
lǎng′-ka
+

het dak

-

ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
+

de ruïne

-

นั่งร้าน
nâng′-rán
+

het schavot

-

ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
+

de wolkenkrabber

-

สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
+

de hangbrug

-

กระเบื้อง
grà′-bêuang
+

de tegel

-
สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
de architectuur

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
de arena

-
โรงนา
rong-na
de stal

-
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
de barok

-
อิฐ
ìt′
de blokje

-
บ้านอิฐ
bân-ìt′
het bakstenen huis

-
สะพาน
sà′-pan
de brug

-
อาคาร
a-kan
het gebouw

-
ปราสาท
bhra-sàt
het kasteel

-
มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
de kathedraal

-
เสา
sǎo′
de kolom

-
สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
de bouwplaats

-
หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
de koepel

-
ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
de gevel

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
het voetbalstadion

-
ป้อม
bhâwm
het fort

-
หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
de gevel

-
ประตู
bhrà′-dhoo
de poort

-
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
het vakwerkhuis

-
ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
de vuurtoren

-
สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
het monument

-
มัสยิด
mát′-sà′-yít′
de moskee

-
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
de obelisk

-
อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
het kantoorgebouw

-
หลังคา
lǎng′-ka
het dak

-
ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
de ruïne

-
นั่งร้าน
nâng′-rán
het schavot

-
ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
de wolkenkrabber

-
สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
de hangbrug

-
กระเบื้อง
grà′-bêuang
de tegel