Arkitektur     
สถาปัตยกรรม

-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
+

ein arkitektur

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

ein arena

-

โรงนา
rong-na
+

ein låve

-

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
+

ein barokk

-

อิฐ
ìt′
+

ein murstein

-

บ้านอิฐ
bân-ìt′
+

eit murhus

-

สะพาน
sà′-pan
+

ei bru

-

อาคาร
a-kan
+

ein bygning

-

ปราสาท
bhra-sàt
+

eit slott

-

มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
+

ein katedral

-

เสา
sǎo′
+

ei søyle

-

สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
+

ein byggjeplass

-

หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
+

ein kuppel

-

ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
+

ein fasade

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

ein fotballstadion

-

ป้อม
bhâwm
+

ei borg

-

หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
+

ein gavl

-

ประตู
bhrà′-dhoo
+

ein port

-

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
+

eit bindingsverkhus

-

ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
+

eit fyrtårn

-

สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
+

eit monument

-

มัสยิด
mát′-sà′-yít′
+

ein moské

-

อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
+

eit kontorbygg

-

หลังคา
lǎng′-ka
+

eit tak

-

ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
+

ein ruin

-

นั่งร้าน
nâng′-rán
+

eit stillas

-

ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
+

ein skyskrapar

-

สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
+

ei hengebru

-

กระเบื้อง
grà′-bêuang
+

ei flis

-
สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
ein arkitektur

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
ein arena

-
โรงนา
rong-na
ein låve

-
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
ein barokk

-
อิฐ
ìt′
ein murstein

-
บ้านอิฐ
bân-ìt′
eit murhus

-
สะพาน
sà′-pan
ei bru

-
อาคาร
a-kan
ein bygning

-
ปราสาท
bhra-sàt
eit slott

-
มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
ein katedral

-
เสา
sǎo′
ei søyle

-
สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
ein byggjeplass

-
หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
ein kuppel

-
ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
ein fasade

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
ein fotballstadion

-
ป้อม
bhâwm
ei borg

-
หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
ein gavl

-
ประตู
bhrà′-dhoo
ein port

-
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
eit bindingsverkhus

-
ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
eit fyrtårn

-
สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
eit monument

-
มัสยิด
mát′-sà′-yít′
ein moské

-
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
ein obelisk

-
อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
eit kontorbygg

-
หลังคา
lǎng′-ka
eit tak

-
ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
ein ruin

-
นั่งร้าน
nâng′-rán
eit stillas

-
ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
ein skyskrapar

-
สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
ei hengebru

-
กระเบื้อง
grà′-bêuang
ei flis