Abstrakte termer     
抽象的术语

-

管理机构
guǎnlǐ jīgòu
+

en administrasjon

-

广告
guǎnggào
+

en reklame

-

箭头
jiàntóu
+

ei pil

-

禁令
jìnlìng
+

et forbud

-

职业生涯
zhíyè shēngyá
+

en karriere

-

中心
zhōngxīn
+

et sentrum

-

选择
xuǎnzé
+

et valg

-

协作
xiézuò
+

et samarbeid

-

颜色
yánsè
+

en farge

-

接触
jiēchù
+

en kontakt

-

危险
wéixiǎn
+

en fare

-

爱的宣言
ài de xuānyán
+

ei kjærlighetserklæring

-

朽坏
xiǔ huài
+

en nedgang

-

定义
dìngyì
+

en definisjon

-

区别
qūbié
+

en forskjell

-

难度
nándù
+

en/ei vanskelighet

-

方向
fāngxiàng
+

en retning

-

发现
fāxiàn
+

en oppdagelse

-

混乱
hǔnluàn
+

en uorden

-

距离
jùlí
+

fjerne

-

距离
jùlí
+

en avstand

-

多样性
duōyàng xìng
+

et mangfold

-

努力
nǔlì
+

en innsats

-

探索
tànsuǒ
+

ei utforskning

-

跌落
diéluò
+

et fall

-


+

ei kraft

-

香味
xiāngwèi
+

en duft

-

自由
zìyóu
+

en/ei frihet

-


guǐ
+

et spøkelse

-


bàn
+

en halvpart

-

高度
gāodù
+

ei høyde

-

帮助
bāngzhù
+

ei hjelp

-

藏身之地
cángshēn zhī dì
+

et gjemmested

-

故乡
gùxiāng
+

et hjemland

-

卫生
wèishēng
+

en hygiene

-

想法
xiǎngfǎ
+

en idé

-

幻觉
huànjué
+

en illusjon

-

想象力
xiǎngxiàng lì
+

en fantasi

-

聪明
cōngmíng
+

en intelligens

-

邀请
yāoqǐng
+

en invitasjon

-

正义
zhèngyì
+

et rettsvesen

-


guāng
+

et lys

-

目光
mùguāng
+

et utseende

-

损失
sǔnshī
+

et tap

-

放大倍率
fàngdà bèilǜ
+

en forstørrelse

-

错误
cuòwù
+

en feil

-

谋杀
móushā
+

et drap

-

民族
mínzú
+

en nasjon

-

新颖
xīnyǐng
+

en/ei nyhet

-

可能性
kěnéng xìng
+

et alternativ

-

耐心
nàixīn
+

en/ei tålmodighet

-

规划
guīhuà
+

ei planlegging

-

问题
wèntí
+

et problem

-

保护
bǎohù
+

et vern

-

反射
fǎnshè
+

ei speiling

-

共和国
gònghéguó
+

en republikk

-

风险
fēngxiǎn
+

en risiko

-

安全
ānquán
+

en sikkerhet

-

秘密
mìmì
+

en/ei hemmelighet

-

性别
xìngbié
+

et kjønn

-

阴影
yīnyǐng
+

en skygge

-

大小
dàxiǎo
+

en størrelse

-

团结
tuánjié
+

en solidaritet

-

成功
chénggōng
+

en suksess

-

支持
zhīchí
+

en støtte

-

传统
chuántǒng
+

en tradisjon

-

重量
zhòngliàng
+

ei vekt

-
管理机构
guǎnlǐ jīgòu
en administrasjon

-
广告
guǎnggào
en reklame

-
箭头
jiàntóu
ei pil

-
禁令
jìnlìng
et forbud

-
职业生涯
zhíyè shēngyá
en karriere

-
中心
zhōngxīn
et sentrum

-
选择
xuǎnzé
et valg

-
协作
xiézuò
et samarbeid

-
颜色
yánsè
en farge

-
接触
jiēchù
en kontakt

-
危险
wéixiǎn
en fare

-
爱的宣言
ài de xuānyán
ei kjærlighetserklæring

-
朽坏
xiǔ huài
en nedgang

-
定义
dìngyì
en definisjon

-
区别
qūbié
en forskjell

-
难度
nándù
en/ei vanskelighet

-
方向
fāngxiàng
en retning

-
发现
fāxiàn
en oppdagelse

-
混乱
hǔnluàn
en uorden

-
距离
jùlí
fjerne

-
距离
jùlí
en avstand

-
多样性
duōyàng xìng
et mangfold

-
努力
nǔlì
en innsats

-
探索
tànsuǒ
ei utforskning

-
跌落
diéluò
et fall

-


ei kraft

-
香味
xiāngwèi
en duft

-
自由
zìyóu
en/ei frihet

-

guǐ
et spøkelse

-

bàn
en halvpart

-
高度
gāodù
ei høyde

-
帮助
bāngzhù
ei hjelp

-
藏身之地
cángshēn zhī dì
et gjemmested

-
故乡
gùxiāng
et hjemland

-
卫生
wèishēng
en hygiene

-
想法
xiǎngfǎ
en idé

-
幻觉
huànjué
en illusjon

-
想象力
xiǎngxiàng lì
en fantasi

-
聪明
cōngmíng
en intelligens

-
邀请
yāoqǐng
en invitasjon

-
正义
zhèngyì
et rettsvesen

-

guāng
et lys

-
目光
mùguāng
et utseende

-
损失
sǔnshī
et tap

-
放大倍率
fàngdà bèilǜ
en forstørrelse

-
错误
cuòwù
en feil

-
谋杀
móushā
et drap

-
民族
mínzú
en nasjon

-
新颖
xīnyǐng
en/ei nyhet

-
可能性
kěnéng xìng
et alternativ

-
耐心
nàixīn
en/ei tålmodighet

-
规划
guīhuà
ei planlegging

-
问题
wèntí
et problem

-
保护
bǎohù
et vern

-
反射
fǎnshè
ei speiling

-
共和国
gònghéguó
en republikk

-
风险
fēngxiǎn
en risiko

-
安全
ānquán
en sikkerhet

-
秘密
mìmì
en/ei hemmelighet

-
性别
xìngbié
et kjønn

-
阴影
yīnyǐng
en skygge

-
大小
dàxiǎo
en størrelse

-
团结
tuánjié
en solidaritet

-
成功
chénggōng
en suksess

-
支持
zhīchí
en støtte

-
传统
chuántǒng
en tradisjon

-
重量
zhòngliàng
ei vekt