ਸਮੱਗਰੀ     
Materiale

-

geelkoper

ਪਿੱਤਲ

-

sement

ਸੀਮੈਂਟ

-

keramiek

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

doek

ਕੱਪੜਾ

-

materiaal

ਕੱਪੜਾ

-

katoen

ਕਾਟਨ

-

kristal

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

vuillis

ਧੂੜ

-

gom / lym

ਗੂੰਦ

-

leer

ਚਮੜਾ

-

metaal

ਧਾਤ

-

olie

ਤੇਲ

-

poeier

ਪਾਊਡਰ

-

sout

ਨਮਕ

-

sand

ਰੇਤ

-

silwer

ਚਾਂਦੀ

-

klip

ਪੱਥਰ

-

strooi

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

hout

ਲੱਕੜ

-

wol

ਉੱਨ

-
geelkoper
ਪਿੱਤਲ

-
sement
ਸੀਮੈਂਟ

-
keramiek
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
doek
ਕੱਪੜਾ

-
materiaal
ਕੱਪੜਾ

-
katoen
ਕਾਟਨ

-
kristal
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
vuillis
ਧੂੜ

-
gom / lym
ਗੂੰਦ

-
leer
ਚਮੜਾ

-
metaal
ਧਾਤ

-
olie
ਤੇਲ

-
poeier
ਪਾਊਡਰ

-
sout
ਨਮਕ

-
sand
ਰੇਤ

-
oorskietstukkies
ਕਬਾੜ

-
silwer
ਚਾਂਦੀ

-
klip
ਪੱਥਰ

-
strooi
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
hout
ਲੱਕੜ

-
wol
ਉੱਨ