ਤਕਨੀਕੀ     
Тэхналогія

-

аэраздымка
aerazdymka

ਏਰੀਅਲ ਫੋਟੋ

-

касета
kasieta

ਕੈਸੇਟ

-

кабіна
kabina

ਕਾਕਪਿਟ

-

кодавы замок
kodavy zamok

ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਲਾ

-

кампутар
kamputar

ਕੰਪਿਊਟਰ

-

кран
kran

ਕਰੇਨ

-

дыскавод
dyskavod

ਡ੍ਰਾਈਵ

-

DVD дыск
DVD dysk

ਡੀਵੀਡੀ

-

экскаватар
ekskavatar

ਖੁਦਾਈ ਉਪਕਰਣ

-

факс
faks

ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ

-

дыскета
dyskieta

ਫਲਾਪੀ ਡਿਸਕ

-

джойсцік
džojscik

ਜੋਇਸਟਿਕ

-

ноўтбук
noŭtbuk

ਲੈਪਟਾਪ

-

газонакасілка
hazonakasilka

ਘਾਹ ਕਟਾਈ ਮਸ਼ੀਨ

-

марскі прапелер
marski prapielier

ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਾਪੈਲਰ

-

падвойны сокет
padvojny sokiet

ਮਲਟੀਪਲ ਸਾਕੇਟ

-

прынтэр
prynter

ਪ੍ਰਿੰਟਰ

-

праграма
prahrama

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-

прапелер
prapielier

ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ

-

прайгравальнік
prajhravaĺnik

ਰਿਕਾਰਡ ਪਲੇਅਰ

-

робат
robat

ਰੋਬੋਟ

-

каток
katok

ਸਟੀਮਰੋਲਰ

-

падвеска
padvieska

ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ

-

тэлефон
teliefon

ਟੈਲੀਫੋਨ

-

тэлеаб'ектыў
telieabjektyŭ

ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ

-

USB флэшка
USB fleška

ਯੂਐਸਬੀ ਫਲੈਸ਼ ਡ੍ਰਾਈਵ

-

відэакамера
videakamiera

ਵੀਡਿਉ ਕੇਮਰਾ

-

вятрак
viatrak

ਵਿੰਡਮਿੱਲ

-
паветраная помпа
pavietranaja pompa
ਹਵਾ ਪੰਪ

-
аэраздымка
aerazdymka
ਏਰੀਅਲ ਫੋਟੋ

-
шарыкавы падшыпнік
šarykavy padšypnik
ਬਾਲ ਬੀਅਰਿੰਗ

-
батарэя
batareja
ਬੈਟਰੀ

-
веласіпедны ланцуг
vielasipiedny lancuh
ਸਾਇਕਲ ਚੇਨ

-
кабель
kabieĺ
ਕੇਬਲ

-
кабельны барабан
kabieĺny baraban
ਕੇਬਲ ਰੀਲ

-
фотакамера
fotakamiera
ਕੈਮਰਾ

-
касета
kasieta
ਕੈਸੇਟ

-
зараднае прыстасаванне
zaradnaje prystasavannie
ਚਾਰਜਰ

-
кабіна
kabina
ਕਾਕਪਿਟ

-
зубчастае кола
zubčastaje kola
ਕੌਗਵ੍ਹੀਲ

-
кодавы замок
kodavy zamok
ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਲਾ

-
кампутар
kamputar
ਕੰਪਿਊਟਰ

-
кран
kran
ਕਰੇਨ

-
працоўны стол
pracoŭny stol
ਡੈਸਕਟਾਪ

-
буравая ўстаноўка
buravaja ŭstanoŭka
ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਰਿਗ

-
дыскавод
dyskavod
ਡ੍ਰਾਈਵ

-
DVD дыск
DVD dysk
ਡੀਵੀਡੀ

-
электрарухавік
eliektraruchavik
ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰ

-
энергія
enierhija
ਊਰਜਾ

-
экскаватар
ekskavatar
ਖੁਦਾਈ ਉਪਕਰਣ

-
факс
faks
ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ

-
плёнкавая камера
plionkavaja kamiera
ਫਿਲਮ ਕੈਮਰਾ

-
дыскета
dyskieta
ਫਲਾਪੀ ਡਿਸਕ

-
падводныя акуляры
padvodnyja akuliary
ਚਸ਼ਮੇ

-
жорсткі дыск
žorstki dysk
ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ

-
джойсцік
džojscik
ਜੋਇਸਟਿਕ

-
клавіша
klaviša
ਚਾਬੀ

-
пасадка
pasadka
ਉਤਰਨਾ

-
ноўтбук
noŭtbuk
ਲੈਪਟਾਪ

-
газонакасілка
hazonakasilka
ਘਾਹ ਕਟਾਈ ਮਸ਼ੀਨ

-
аб'ектыў
abjektyŭ
ਲੈਂਸ

-
машына
mašyna
ਮਸ਼ੀਨ

-
марскі прапелер
marski prapielier
ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਾਪੈਲਰ

-
шахта
šachta
ਖਾਣ

-
падвойны сокет
padvojny sokiet
ਮਲਟੀਪਲ ਸਾਕੇਟ

-
прынтэр
prynter
ਪ੍ਰਿੰਟਰ

-
праграма
prahrama
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-
прапелер
prapielier
ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ

-
помпа
pompa
ਪੰਪ

-
прайгравальнік
prajhravaĺnik
ਰਿਕਾਰਡ ਪਲੇਅਰ

-
пульт дыстанцыйнага кіравання
puĺt dystancyjnaha kiravannia
ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ

-
робат
robat
ਰੋਬੋਟ

-
спадарожнікавая антэна
spadarožnikavaja antena
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਐਨਟੀਨਾ

-
швейная машына
šviejnaja mašyna
ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ

-
слайдавы фільм
slajdavy fiĺm
ਸਲਾਈਡ ਫਿਲਮ

-
сонечная тэхналогія
soniečnaja technalohija
ਸੂਰਜੀ ਤਕਨੀਕ

-
касмічны човен
kasmičny čovien
ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਯਾਨ

-
каток
katok
ਸਟੀਮਰੋਲਰ

-
падвеска
padvieska
ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ

-
пераключальнік
pierakliučaĺnik
ਸਵਿੱਚ

-
вымяральная рулетка
vymiaraĺnaja rulietka
ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਫੀਤਾ

-
тэхналогія
technalohija
ਤਕਨੀਕ

-
тэлефон
teliefon
ਟੈਲੀਫੋਨ

-
тэлеаб'ектыў
telieabjektyŭ
ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ

-
тэлескоп
telieskop
ਦੂਰਬੀਨ

-
USB флэшка
USB fleška
ਯੂਐਸਬੀ ਫਲੈਸ਼ ਡ੍ਰਾਈਵ

-
клапан
klapan
ਵਾਲਵ

-
відэакамера
videakamiera
ਵੀਡਿਉ ਕੇਮਰਾ

-
напружанне
napružannie
ਵੋਲਟੇਜ

-
вадзяное кола
vadzianoje kola
ਵਾਟਰ ਵ੍ਹੀਲ

-
ветра-сілавая турбіна
vietra-silavaja turbina
ਪੌਣ ਚੱਕੀ

-
вятрак
viatrak
ਵਿੰਡਮਿੱਲ