ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Абстрактныя тэрміны

-

адміністрацыя
administracyja
+

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

рэклама
reklama
+

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

стрэлка
strelka
+

ਤੀਰ

-

забарона
zabarona
+

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

кар'ера
karjera
+

ਪੇਸ਼ਾ

-

цэнтр
centr
+

ਕੇਂਦਰ

-

выбар
vybar
+

ਚੋਣ

-

супрацоўніцтва
supracoŭnictva
+

ਸਹਿਯੋਗ

-

колер
kolier
+

ਰੰਗ

-

кантакт
kantakt
+

ਸੰਪਰਕ

-

небяспека
niebiaspieka
+

ਖ਼ਤਰਾ

-

прызнанне ў каханні
pryznannie ŭ kachanni
+

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

зніжэнне
znižennie
+

ਪਤਣ

-

вызначэнне
vyznačennie
+

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

розніца
roznica
+

ਫ਼ਰਕ

-

цяжкасць
ciažkasć
+

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

кірунак
kirunak
+

ਦਿਸ਼ਾ

-

адкрыццё
adkryccio
+

ਖੋਜ

-

непарадак
nieparadak
+

ਵਿਕਾਰ

-

далечыня
daliečynia
+

ਦੂਰੀ

-

адлегласць
adliehlasć
+

ਦੂਰੀ

-

разнастайнасць
raznastajnasć
+

ਅਨੇਕਤਾ

-

намаганне
namahannie
+

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

даследаванне
dasliedavannie
+

ਘੋਖ

-

падзенне
padziennie
+

ਡਿੱਗਣਾ

-

сіла
sila
+

ਜ਼ੋਰ

-

водар
vodar
+

ਸੁਗੰਧ

-

свабода
svaboda
+

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

прывід
pryvid
+

ਭੂਤ

-

палова
palova
+

ਅੱਧਾ

-

вышыня
vyšynia
+

ਕੱਦ

-

дапамога
dapamoha
+

ਸਹਾਇਤਾ

-

схованка
schovanka
+

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

радзіма
radzima
+

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

гігіена
hihijena
+

ਸਫਾਈ

-

ідэя
ideja
+

ਵਿਚਾਰ

-

ілюзія
iliuzija
+

ਭਰਮ

-

уяўленне
ujaŭliennie
+

ਕਲਪਨਾ

-

інтэлект
inteliekt
+

ਬੁੱਧੀ

-

запрашэнне
zaprašennie
+

ਨਿਉਤਾ

-

справядлівасць
spraviadlivasć
+

ਨਿਆਂ

-

святло
sviatlo
+

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

знешні выгляд
zniešni vyhliad
+

ਦਿਖਾਵਟ

-

страта
strata
+

ਨੁਕਸਾਨ

-

павелічэнне
pavieličennie
+

ਵਾਧਾ

-

памылка
pamylka
+

ਗਲਤੀ

-

забойства
zabojstva
+

ਹੱਤਿਆ

-

нацыя
nacyja
+

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

навізна
navizna
+

ਨਵੀਨਤਾ

-

варыянт
varyjant
+

ਚੋਣ

-

цярпенне
ciarpiennie
+

ਧੀਰਜ

-

планаванне
planavannie
+

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

праблема
prabliema
+

ਸਮੱਸਿਆ

-

абарона
abarona
+

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

адлюстраванне
adliustravannie
+

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

рэспубліка
respublika
+

ਗਣਤੰਤਰ

-

рызыка
ryzyka
+

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

бяспека
biaspieka
+

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

таямніца
tajamnica
+

ਰਹੱਸ

-

сэкс
seks
+

ਸੈਕਸ

-

цень
cień
+

ਛਾਂ

-

памер
pamier
+

ਆਕਾਰ

-

салідарнасць
salidarnasć
+

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

поспех
pospiech
+

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

падтрымка
padtrymka
+

ਸਮਰਥਨ

-

традыцыя
tradycyja
+

ਪਰੰਪਰਾ

-

вага
vaha
+

ਭਾਰ

-
адміністрацыя
administracyja
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
рэклама
reklama
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
стрэлка
strelka
ਤੀਰ

-
забарона
zabarona
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
кар'ера
karjera
ਪੇਸ਼ਾ

-
цэнтр
centr
ਕੇਂਦਰ

-
выбар
vybar
ਚੋਣ

-
супрацоўніцтва
supracoŭnictva
ਸਹਿਯੋਗ

-
колер
kolier
ਰੰਗ

-
кантакт
kantakt
ਸੰਪਰਕ

-
небяспека
niebiaspieka
ਖ਼ਤਰਾ

-
прызнанне ў каханні
pryznannie ŭ kachanni
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
зніжэнне
znižennie
ਪਤਣ

-
вызначэнне
vyznačennie
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
розніца
roznica
ਫ਼ਰਕ

-
цяжкасць
ciažkasć
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
кірунак
kirunak
ਦਿਸ਼ਾ

-
адкрыццё
adkryccio
ਖੋਜ

-
непарадак
nieparadak
ਵਿਕਾਰ

-
далечыня
daliečynia
ਦੂਰੀ

-
адлегласць
adliehlasć
ਦੂਰੀ

-
разнастайнасць
raznastajnasć
ਅਨੇਕਤਾ

-
намаганне
namahannie
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
даследаванне
dasliedavannie
ਘੋਖ

-
падзенне
padziennie
ਡਿੱਗਣਾ

-
сіла
sila
ਜ਼ੋਰ

-
водар
vodar
ਸੁਗੰਧ

-
свабода
svaboda
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
прывід
pryvid
ਭੂਤ

-
палова
palova
ਅੱਧਾ

-
вышыня
vyšynia
ਕੱਦ

-
дапамога
dapamoha
ਸਹਾਇਤਾ

-
схованка
schovanka
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
радзіма
radzima
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
гігіена
hihijena
ਸਫਾਈ

-
ідэя
ideja
ਵਿਚਾਰ

-
ілюзія
iliuzija
ਭਰਮ

-
уяўленне
ujaŭliennie
ਕਲਪਨਾ

-
інтэлект
inteliekt
ਬੁੱਧੀ

-
запрашэнне
zaprašennie
ਨਿਉਤਾ

-
справядлівасць
spraviadlivasć
ਨਿਆਂ

-
святло
sviatlo
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
знешні выгляд
zniešni vyhliad
ਦਿਖਾਵਟ

-
страта
strata
ਨੁਕਸਾਨ

-
павелічэнне
pavieličennie
ਵਾਧਾ

-
памылка
pamylka
ਗਲਤੀ

-
забойства
zabojstva
ਹੱਤਿਆ

-
нацыя
nacyja
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
навізна
navizna
ਨਵੀਨਤਾ

-
варыянт
varyjant
ਚੋਣ

-
цярпенне
ciarpiennie
ਧੀਰਜ

-
планаванне
planavannie
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
праблема
prabliema
ਸਮੱਸਿਆ

-
абарона
abarona
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
адлюстраванне
adliustravannie
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
рэспубліка
respublika
ਗਣਤੰਤਰ

-
рызыка
ryzyka
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
бяспека
biaspieka
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
таямніца
tajamnica
ਰਹੱਸ

-
сэкс
seks
ਸੈਕਸ

-
цень
cień
ਛਾਂ

-
памер
pamier
ਆਕਾਰ

-
салідарнасць
salidarnasć
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
поспех
pospiech
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
падтрымка
padtrymka
ਸਮਰਥਨ

-
традыцыя
tradycyja
ਪਰੰਪਰਾ

-
вага
vaha
ਭਾਰ