ਕਲਾ     
Künste

-

der Beifall +

ਵਾਹਵਾਹੀ

-

die Kunst, "e +

ਕਲਾ

-

die Verbeugung, en +

ਧਨੁਸ਼

-

der Pinsel, - +

ਬ੍ਰੱਸ਼

-

das Malbuch, "er +

ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-

die Tänzerin, nen +

ਨ੍ਰਿਤਕ

-

die Zeichnung, en +

ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-

die Galerie, n +

ਗੈਲਰੀ

-

das Glasfenster, - +

ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-

das Graffiti, s +

ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-

das Kunsthandwerk, e +

ਦਸਤਕਾਰੀ

-

das Mosaik, en +

ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-

die Wandmalerei, en +

ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-

das Museum, Museen +

ਅਜਾਇਬਘਰ

-

die Aufführung, en +

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-

das Bild, er +

ਚਿੱਤਰ

-

das Gedicht, e +

ਕਵਿਤਾ

-

die Skulptur, en +

ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-

das Lied, er +

ਗੀਤ

-

die Statue, n +

ਮੂਰਤੀ

-

die Wasserfarbe, n +

ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ

-
der Beifall
ਵਾਹਵਾਹੀ

-
die Kunst, "e
ਕਲਾ

-
die Verbeugung, en
ਧਨੁਸ਼

-
der Pinsel, -
ਬ੍ਰੱਸ਼

-
das Malbuch, "er
ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-
die Tänzerin, nen
ਨ੍ਰਿਤਕ

-
die Zeichnung, en
ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-
die Galerie, n
ਗੈਲਰੀ

-
das Glasfenster, -
ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-
das Graffiti, s
ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-
das Kunsthandwerk, e
ਦਸਤਕਾਰੀ

-
das Mosaik, en
ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-
die Wandmalerei, en
ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-
das Museum, Museen
ਅਜਾਇਬਘਰ

-
die Aufführung, en
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-
das Bild, er
ਚਿੱਤਰ

-
das Gedicht, e
ਕਵਿਤਾ

-
die Skulptur, en
ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-
das Lied, er
ਗੀਤ

-
die Statue, n
ਮੂਰਤੀ

-
die Wasserfarbe, n
ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ