ਸੰਗੀਤ     
Musik

-

das Akkordeon, s +

ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-

die Balalaika, s +

ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-

die Band, s +

ਬੈਂਡ

-

das Banjo, s +

ਬੈਂਜੋ

-

die Klarinette, n +

ਸ਼ਹਨਾਈ

-

das Konzert, e +

ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-

die Trommel, n +

ਡ੍ਰਮ

-

das Schlagzeug, e +

ਡ੍ਰਮਜ਼

-

die Flöte, n +

ਬੰਸਰੀ

-

der Flügel, - +

ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-

die Gitarre, n +

ਗਿਟਾਰ

-

der Saal, Säle +

ਹਾਲ

-

das Keyboard, s +

ਕੀਅਬੋਰਡ

-

die Mundharmonika, s +

ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-

die Musik +

ਸੰਗੀਤ

-

der Notenständer, - +

ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-

die Note, n +

ਨੋਟ

-

die Orgel, n +

ਆਰਗਨ

-

das Klavier, e +

ਪਿਆਨੋ

-

das Saxofon, e +

ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-

der Sänger, - +

ਗਾਇਕ

-

die Saite, n +

ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-

die Trompete, n +

ਟਰੰਪੈਟ

-

der Trompeter, - +

ਟਰੰਪੈਟਰ

-

die Geige, n +

ਵਾਇਲਿਨ

-

der Geigenkasten, " +

ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-

das Xylofon, e +

ਜਾਈਲੋਫੋਨ

-
das Akkordeon, s
ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-
die Balalaika, s
ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-
die Band, s
ਬੈਂਡ

-
das Banjo, s
ਬੈਂਜੋ

-
die Klarinette, n
ਸ਼ਹਨਾਈ

-
das Konzert, e
ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-
die Trommel, n
ਡ੍ਰਮ

-
das Schlagzeug, e
ਡ੍ਰਮਜ਼

-
die Flöte, n
ਬੰਸਰੀ

-
der Flügel, -
ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-
die Gitarre, n
ਗਿਟਾਰ

-
der Saal, Säle
ਹਾਲ

-
das Keyboard, s
ਕੀਅਬੋਰਡ

-
die Mundharmonika, s
ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-
die Musik
ਸੰਗੀਤ

-
der Notenständer, -
ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-
die Note, n
ਨੋਟ

-
die Orgel, n
ਆਰਗਨ

-
das Klavier, e
ਪਿਆਨੋ

-
das Saxofon, e
ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-
der Sänger, -
ਗਾਇਕ

-
die Saite, n
ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-
die Trompete, n
ਟਰੰਪੈਟ

-
der Trompeter, -
ਟਰੰਪੈਟਰ

-
die Geige, n
ਵਾਇਲਿਨ

-
der Geigenkasten, "
ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-
das Xylofon, e
ਜਾਈਲੋਫੋਨ