ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Große Tiere

-

der Alligator, en +

ਘੜਿਆਲ

-

das Geweih, e +

ਸਿੰਗ

-

der Pavian, e +

ਲੰਗੂਰ

-

der Bär, en +

ਭਾਲੂ

-

der Büffel, - +

ਮੱਝ

-

das Kamel, e +

ਊਠ

-

der Gepard, e +

ਚੀਤਾ

-

die Kuh, "e +

ਗਾਂ

-

das Krokodil, e +

ਮਰਗਮੱਛ

-

der Dinosaurier, e +

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

der Esel, - +

ਗਧਾ

-

der Drachen, - +

ਅਜਗਰ

-

der Elefant, en +

ਹਾਥੀ

-

die Giraffe, n +

ਜਿਰਾਫ਼

-

der Gorilla, s +

ਗੁਰੀਲਾ

-

das Nilpferd, e +

ਗੈਂਡਾ

-

das Pferd, e +

ਘੋੜਾ

-

das Känguru, s +

ਕੰਗਾਰੂ

-

der Leopard, en +

ਚੀਤਾ

-

der Löwe, n +

ਸ਼ੇਰ

-

das Lama, s +

ਲਾਮਾ

-

der Luchs, e +

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

das Monster, - +

ਰਾਖਸ਼

-

der Elch, e +

ਹਿਰਨ

-

der Strauß, e +

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

der Pandabär, en +

ਪਾਂਡਾ

-

das Schwein, e +

ਸੂਰ

-

der Eisbär, en +

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

der Puma, s +

ਲੂਮੜੀ

-

das Nashorn, "er +

ਰਾਈਨੋ

-

der Hirsch, e +

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

der Tiger, - +

ਬਾਘ

-

das Walross, s +

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

das Wildpferd, e +

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

das Zebra, s +

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
der Alligator, en
ਘੜਿਆਲ

-
das Geweih, e
ਸਿੰਗ

-
der Pavian, e
ਲੰਗੂਰ

-
der Bär, en
ਭਾਲੂ

-
der Büffel, -
ਮੱਝ

-
das Kamel, e
ਊਠ

-
der Gepard, e
ਚੀਤਾ

-
die Kuh, "e
ਗਾਂ

-
das Krokodil, e
ਮਰਗਮੱਛ

-
der Dinosaurier, e
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
der Esel, -
ਗਧਾ

-
der Drachen, -
ਅਜਗਰ

-
der Elefant, en
ਹਾਥੀ

-
die Giraffe, n
ਜਿਰਾਫ਼

-
der Gorilla, s
ਗੁਰੀਲਾ

-
das Nilpferd, e
ਗੈਂਡਾ

-
das Pferd, e
ਘੋੜਾ

-
das Känguru, s
ਕੰਗਾਰੂ

-
der Leopard, en
ਚੀਤਾ

-
der Löwe, n
ਸ਼ੇਰ

-
das Lama, s
ਲਾਮਾ

-
der Luchs, e
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
das Monster, -
ਰਾਖਸ਼

-
der Elch, e
ਹਿਰਨ

-
der Strauß, e
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
der Pandabär, en
ਪਾਂਡਾ

-
das Schwein, e
ਸੂਰ

-
der Eisbär, en
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
der Puma, s
ਲੂਮੜੀ

-
das Nashorn, "er
ਰਾਈਨੋ

-
der Hirsch, e
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
der Tiger, -
ਬਾਘ

-
das Walross, s
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
das Wildpferd, e
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
das Zebra, s
ਜ਼ੈਬਰਾ