ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ     
Apartment

-

air conditioner +

ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ

-

apartment +

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ

-

balcony +

ਬਾਲਕਨੀ

-

basement +

ਤਹਿਖਾਨਾ

-

bath tub +

ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਟੱਬ

-

bathroom +

ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ

-

bell +

ਘੰਟੀ

-

blind +

ਬਲਾਈਂਡਜ਼

-

chimney +

ਚਿਮਨੀ

-

cleaning agent +

ਕਲੀਨਿੰਗ ਏਜੰਟ

-

cooler +

ਕੂਲਰ

-

counter +

ਕਾਊਂਟਰ

-

crack +

ਦਰਾਰ

-

cushion +

ਤਕੀਆ

-

door +

ਦਰਵਾਜ਼ਾ

-

door knocker +

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘੰਟੀ

-

dustbin +

ਕੂੜਾਦਾਨ

-

elevator +

ਲਿਫਟ

-

entrance +

ਪ੍ਰਵੇਸ਼

-

fence +

ਵਾੜ

-

fire alarm +

ਅੱਗ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੂਚਕ

-

fireplace +

ਭੱਠੀ

-

flower pot +

ਫੂਲਦਾਨ

-

garage +

ਗੈਰਾਜ

-

garden +

ਬਗੀਚਾ

-

heating +

ਹੀਟਿੰਗ

-

house +

ਮਕਾਨ

-

house number +

ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ

-

ironing board +

ਆਇਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ

-

kitchen +

ਰਸੋਈ

-

landlord +

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ

-

light switch +

ਲਾਈਟ ਸਵਿੱਚ

-

living room +

ਬੈਠਕ

-

mailbox +

ਮੇਲਬਾਕਸ

-

marble +

ਸੰਗਮਰਮਰ

-

outlet +

ਆਊਟਲੈੱਟ

-

pool +

ਪੂਲ

-

porch +

ਪੋਰਸ਼

-

radiator +

ਰੇਡੀਏਟਰ

-

relocation +

ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ

-

renting +

ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਦੇਣਾ

-

restroom +

ਰੈਸਟਰੂਮ

-

roof tiles +

ਛੱਤ ਟਾਈਲਾਂ

-

shower +

ਫੁਹਾਰਾ

-

stairs +

ਪੋੜ੍ਹੀਆਂ

-

stove +

ਸਟੋਵ

-

study +

ਅਧਿਐਨ

-

tap +

ਨਲਕਾ

-

tile +

ਟਾਈਲ

-

toilet +

ਟਾਇਲੈਟ

-

vacuum cleaner +

ਵੈਕਯੁਮ ਕਲੀਨਰ

-

wall +

ਕੰਧ

-

wallpaper +

ਵਾਲਪੇਪਰ

-

window +

ਖਿੜਕੀ

-
air conditioner
ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ

-
apartment
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ

-
balcony
ਬਾਲਕਨੀ

-
basement
ਤਹਿਖਾਨਾ

-
bath tub
ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਟੱਬ

-
bathroom
ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ

-
bell
ਘੰਟੀ

-
blind
ਬਲਾਈਂਡਜ਼

-
chimney
ਚਿਮਨੀ

-
cleaning agent
ਕਲੀਨਿੰਗ ਏਜੰਟ

-
cooler
ਕੂਲਰ

-
counter
ਕਾਊਂਟਰ

-
crack
ਦਰਾਰ

-
cushion
ਤਕੀਆ

-
door
ਦਰਵਾਜ਼ਾ

-
door knocker
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘੰਟੀ

-
dustbin
ਕੂੜਾਦਾਨ

-
elevator
ਲਿਫਟ

-
entrance
ਪ੍ਰਵੇਸ਼

-
fence
ਵਾੜ

-
fire alarm
ਅੱਗ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੂਚਕ

-
fireplace
ਭੱਠੀ

-
flower pot
ਫੂਲਦਾਨ

-
garage
ਗੈਰਾਜ

-
garden
ਬਗੀਚਾ

-
heating
ਹੀਟਿੰਗ

-
house
ਮਕਾਨ

-
house number
ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ

-
ironing board
ਆਇਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ

-
kitchen
ਰਸੋਈ

-
landlord
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ

-
light switch
ਲਾਈਟ ਸਵਿੱਚ

-
living room
ਬੈਠਕ

-
mailbox
ਮੇਲਬਾਕਸ

-
marble
ਸੰਗਮਰਮਰ

-
outlet
ਆਊਟਲੈੱਟ

-
pool
ਪੂਲ

-
porch
ਪੋਰਸ਼

-
radiator
ਰੇਡੀਏਟਰ

-
relocation
ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ

-
renting
ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਦੇਣਾ

-
restroom
ਰੈਸਟਰੂਮ

-
roof tiles
ਛੱਤ ਟਾਈਲਾਂ

-
shower
ਫੁਹਾਰਾ

-
stairs
ਪੋੜ੍ਹੀਆਂ

-
stove
ਸਟੋਵ

-
study
ਅਧਿਐਨ

-
tap
ਨਲਕਾ

-
tile
ਟਾਈਲ

-
toilet
ਟਾਇਲੈਟ

-
vacuum cleaner
ਵੈਕਯੁਮ ਕਲੀਨਰ

-
wall
ਕੰਧ

-
wallpaper
ਵਾਲਪੇਪਰ

-
window
ਖਿੜਕੀ